ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Searsia lancea (L.f.) F.A.Barkley LC

 
Anacardiaceae 60 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea
Searsia lancea