ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stelechocarpus burahol (Blume) Hook.f. & Thomson

 
Annonaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol
Stelechocarpus burahol