ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Sternbergia lutea (L.) Ker Gawl. ex Spreng.

 
Amaryllidaceae 1,466 1,224 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea
Sternbergia lutea