ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stigmaphyllon ciliatum (Lam.) A.Juss.

 
Malpighiaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum
Stigmaphyllon ciliatum