ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Stylophorum diphyllum (Michx.) Nutt.

 
Papaveraceae 244 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stylophorum diphyllum
Stylophorum diphyllum
Stylophorum diphyllum
Stylophorum diphyllum