ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Tabebuia heterophylla (DC.) Britton LC

 
Bignoniaceae 229 157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabebuia heterophylla
Tabebuia heterophylla
Tabebuia heterophylla
Tabebuia heterophylla

Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC. LC

 
Bignoniaceae 289 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea
Tabebuia rosea