ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Toona ciliata M.Roem.

ചന്ദനവേമ്പ്
Meliaceae 55 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata
Toona ciliata

Toona sinensis (Juss.) M.Roem. LC

 
Meliaceae 215 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis
Toona sinensis