ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Trichilia dregeana Sond. LC

 
Meliaceae 130 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana
Trichilia dregeana