ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ugni molinae Turcz.

 
Myrtaceae 24 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ugni molinae
Ugni molinae
Ugni molinae
Ugni molinae