ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾപര്യവേക്ഷണം

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
61 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caricaceae
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens