ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vasconcellea pubescens A.DC.

 
Caricaceae 48 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens
Vasconcellea pubescens