ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Vinca major L.

വിൻക മേജർ
Apocynaceae 9,139 7,935 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vinca major
Vinca major
Vinca major
Vinca major

Vinca minor L.

 
Apocynaceae 8,284 7,345 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vinca minor
Vinca minor
Vinca minor
Vinca minor