ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Xanthostemon chrysanthus (F.Muell.) Benth.

 
Myrtaceae 72 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xanthostemon chrysanthus
Xanthostemon chrysanthus
Xanthostemon chrysanthus
Xanthostemon chrysanthus