ഉപയോഗപ്രദമായ സസ്യങ്ങൾ കൃഷി ചെയ്തതും അലങ്കാരവുമായ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Yucca aloifolia L. DD

 
Asparagaceae 1,469 1,226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia
Yucca aloifolia

Yucca brevifolia Engelm. LC

 
Asparagaceae 461 435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca brevifolia
Yucca brevifolia
Yucca brevifolia
Yucca brevifolia

Yucca filamentosa L. LC

 
Asparagaceae 2,147 1,802 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa
Yucca filamentosa

Yucca flaccida Haw. LC

 
Asparagaceae 91 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca flaccida
Yucca flaccida
Yucca flaccida
Yucca flaccida

Yucca gigantea Lem.

 
Asparagaceae 162 134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca gigantea
Yucca gigantea
Yucca gigantea
Yucca gigantea

Yucca glauca Nutt. LC

 
Asparagaceae 119 112 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca glauca
Yucca glauca
Yucca glauca
Yucca glauca

Yucca gloriosa L. LC

 
Asparagaceae 4,993 4,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Yucca gloriosa
Yucca gloriosa
Yucca gloriosa
Yucca gloriosa