കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Adoxaceae

Adoxaceae

24,775 19,303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

27,720 20,972 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

17,636 14,435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

96,382 71,554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

8,370 7,421 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

8,838 7,210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

15,065 13,394 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

20,723 17,794 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

2,574 1,766 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

46,503 39,784 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

4,03,152 3,12,454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

12,322 9,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

11,447 9,095 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

74,762 60,253 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,06,677 79,439 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

14,655 11,270 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

5,192 4,187 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

51,609 40,200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

83,864 66,002 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

1,635 1,050 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

19,793 16,050 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

15,834 12,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

26,262 21,490 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

10,835 8,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

7,005 4,899 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

4,222 3,477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3,003 2,288 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Equisetaceae

Equisetaceae

8,192 6,919 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

36,205 28,785 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

1,50,958 1,15,521 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

35,203 27,336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

6,894 5,114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geraniaceae

Geraniaceae

49,072 37,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grossulariaceae

Grossulariaceae

3,157 2,522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypericaceae

Hypericaceae

14,536 11,750 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iridaceae

Iridaceae

10,481 8,769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae

Juglandaceae

10,011 7,594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncaceae

Juncaceae

3,334 2,457 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

1,64,157 1,32,194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liliaceae

Liliaceae

8,785 7,151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Linaceae

Linaceae

3,923 3,023 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lythraceae

Lythraceae

15,407 12,301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

40,622 32,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Molluginaceae

Molluginaceae

235 107 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Montiaceae

Montiaceae

1,884 1,620 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

14,232 10,888 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

33,504 25,626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae

Orchidaceae

16,103 13,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orobanchaceae

Orobanchaceae

13,394 9,863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxalidaceae

Oxalidaceae

16,857 14,040 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...