കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Adoxaceae

Adoxaceae

30,641 23,720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

39,841 30,501 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

23,310 19,116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,22,270 90,406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

10,527 9,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

11,795 9,498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

20,379 17,946 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

25,455 21,634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

3,207 2,219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

61,033 52,014 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

5,16,762 3,98,665 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

15,698 12,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

14,747 11,702 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

96,052 77,028 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,44,194 1,06,834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

18,806 14,438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

7,222 5,805 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

66,342 51,356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

1,06,169 82,902 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

1,977 1,275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

25,744 20,681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

20,626 16,268 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

33,580 27,438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

13,867 10,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

9,870 6,926 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

5,192 4,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

3,799 2,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Equisetaceae

Equisetaceae

11,204 9,358 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

47,716 37,685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

1,94,750 1,49,573 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

46,756 36,084 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

8,676 6,425 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geraniaceae

Geraniaceae

61,904 47,320 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grossulariaceae

Grossulariaceae

4,152 3,286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypericaceae

Hypericaceae

15,572 12,523 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iridaceae

Iridaceae

13,707 11,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae

Juglandaceae

14,066 10,798 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncaceae

Juncaceae

4,501 3,340 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

2,08,800 1,66,971 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liliaceae

Liliaceae

12,363 10,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Linaceae

Linaceae

4,542 3,538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lythraceae

Lythraceae

19,563 15,529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

51,569 40,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Molluginaceae

Molluginaceae

326 160 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Montiaceae

Montiaceae

2,311 1,948 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

18,035 13,859 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

43,946 33,667 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae

Orchidaceae

20,200 16,653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orobanchaceae

Orobanchaceae

16,970 12,571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxalidaceae

Oxalidaceae

22,471 18,433 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...