കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Adoxaceae

Adoxaceae

36,261 27,928 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae

Amaranthaceae

51,286 39,385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae

Amaryllidaceae

33,235 27,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae

Apiaceae

1,56,557 1,15,307 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apocynaceae

Apocynaceae

15,132 13,199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquifoliaceae

Aquifoliaceae

15,303 12,198 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araceae

Araceae

26,829 23,575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Araliaceae

Araliaceae

29,621 24,928 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae

Aristolochiaceae

4,150 2,890 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asparagaceae

Asparagaceae

85,192 72,542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae

Asteraceae

6,64,223 5,08,357 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balsaminaceae

Balsaminaceae

19,833 15,720 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Betulaceae

Betulaceae

19,805 15,581 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Boraginaceae

Boraginaceae

1,22,107 97,925 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae

Brassicaceae

1,99,248 1,47,305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campanulaceae

Campanulaceae

24,599 18,837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cannabaceae

Cannabaceae

9,355 7,511 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caprifoliaceae

Caprifoliaceae

80,157 62,009 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae

Caryophyllaceae

1,36,125 1,05,678 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cistaceae

Cistaceae

2,622 1,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Convolvulaceae

Convolvulaceae

31,914 25,554 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cornaceae

Cornaceae

26,212 20,693 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Crassulaceae

Crassulaceae

39,357 32,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cucurbitaceae

Cucurbitaceae

17,121 12,770 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperaceae

Cyperaceae

13,329 9,409 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dennstaedtiaceae

Dennstaedtiaceae

6,387 5,100 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dioscoreaceae

Dioscoreaceae

5,135 3,922 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Equisetaceae

Equisetaceae

14,637 12,205 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Euphorbiaceae

Euphorbiaceae

66,132 52,056 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae

Fabaceae

2,46,689 1,88,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fagaceae

Fagaceae

58,843 45,321 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gentianaceae

Gentianaceae

10,562 7,852 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Geraniaceae

Geraniaceae

87,022 65,701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Grossulariaceae

Grossulariaceae

5,320 4,179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hypericaceae

Hypericaceae

17,550 13,977 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Iridaceae

Iridaceae

17,065 14,167 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juglandaceae

Juglandaceae

17,789 13,701 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juncaceae

Juncaceae

6,072 4,458 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae

Lamiaceae

2,71,101 2,15,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Liliaceae

Liliaceae

18,724 15,278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Linaceae

Linaceae

6,149 4,699 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lythraceae

Lythraceae

24,394 19,356 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae

Malvaceae

63,066 49,398 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Molluginaceae

Molluginaceae

111 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Montiaceae

Montiaceae

3,487 2,939 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oleaceae

Oleaceae

22,698 17,512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Onagraceae

Onagraceae

56,680 43,417 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orchidaceae

Orchidaceae

25,776 21,314 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orobanchaceae

Orobanchaceae

20,582 15,505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oxalidaceae

Oxalidaceae

29,631 24,192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Loading...