കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Amaranthus

Amaranthus

15,281 11,734 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Atriplex

Atriplex

2,748 1,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Bassia

Bassia

228 125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Beta

Beta

7,119 5,903 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blitum

Blitum

1,206 789 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

348 259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chenopodium

Chenopodium

13,629 10,636 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Corispermum

Corispermum

86 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cycloloma

Cycloloma

55 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dysphania

Dysphania

1,069 686 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Polycnemum

Polycnemum

78 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2