കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Amaranthus

Amaranthus

19,769 15,164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
9 ഇനം
Atriplex

Atriplex

3,689 2,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
7 ഇനം
Bassia

Bassia

551 346 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Beta

Beta

8,805 7,299 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Blitum

Blitum

292 219 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

500 383 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Chenopodium

Chenopodium

16,759 13,030 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Corispermum

Corispermum

103 46 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Cycloloma

Cycloloma

59 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Dysphania

Dysphania

1,444 951 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
4 ഇനം
Polycnemum

Polycnemum

80 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം