കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Amaranthus

Amaranthus

10,655 8,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Atriplex

Atriplex

1,751 1,115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Bassia

Bassia

156 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Beta

Beta

3,578 2,822 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Blitum

Blitum

788 498 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Chenopodiastrum

Chenopodiastrum

102 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Chenopodium

Chenopodium

10,210 8,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Corispermum

Corispermum

66 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cycloloma

Cycloloma

55 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dysphania

Dysphania

648 393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Polycnemum

Polycnemum

71 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2