കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Achillea

Achillea

21,495 18,194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Ambrosia

Ambrosia

3,731 2,894 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Anacyclus

Anacyclus

3,135 2,134 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Andryala

Andryala

2,649 1,850 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Anthemis

Anthemis

3,320 2,607 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arctium

Arctium

14,867 11,870 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Arnoseris

Arnoseris

76 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Artemisia

Artemisia

14,691 11,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Asteriscus

Asteriscus

326 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Atractylis

Atractylis

190 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Bellis

Bellis

13,992 12,237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Bidens

Bidens

6,311 4,705 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Bombycilaena

Bombycilaena

260 179 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calendula

Calendula

284 228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Carduus

Carduus

6,790 4,839 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Carlina

Carlina

1,282 943 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Carthamus

Carthamus

1,108 747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Centaurea

Centaurea

21,503 15,937 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 12
Chamaemelum

Chamaemelum

1,729 1,406 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Chondrilla

Chondrilla

1,197 756 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cichorium

Cichorium

18,601 15,516 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cirsium

Cirsium

24,699 18,937 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cladanthus

Cladanthus

160 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coleostephus

Coleostephus

55 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cota

Cota

884 684 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Crepis

Crepis

16,957 11,897 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Crupina

Crupina

49 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cyanus

Cyanus

10,695 9,470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Dittrichia

Dittrichia

5,191 3,769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Doronicum

Doronicum

573 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Echinops

Echinops

3,096 2,385 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Erigeron

Erigeron

16,772 12,585 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Eupatorium

Eupatorium

12,226 9,482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Filago

Filago

671 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Galactites

Galactites

3,576 2,623 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Galinsoga

Galinsoga

4,367 3,313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Geropogon

Geropogon

257 155 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Glebionis

Glebionis

6,677 5,263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Gnaphalium

Gnaphalium

685 480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hedypnois

Hedypnois

181 98 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Helianthus

Helianthus

17,320 15,233 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Helminthotheca

Helminthotheca

4,866 3,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hyoseris

Hyoseris

661 456 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Hypochaeris

Hypochaeris

8,293 5,902 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Inula

Inula

241 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Iva

Iva

41 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Jacobaea

Jacobaea

15,246 11,943 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lactuca

Lactuca

15,325 11,411 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Laphangium

Laphangium

683 470 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lapsana

Lapsana

9,301 6,876 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Loading...