കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Anchusa

Anchusa

5,475 4,178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Asperugo

Asperugo

418 272 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Borago

Borago

19,152 16,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Buglossoides

Buglossoides

5,134 3,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Cerinthe

Cerinthe

2,505 1,863 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Cynoglossum

Cynoglossum

6,701 4,804 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
2 ഇനം
Echium

Echium

38,707 31,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
3 ഇനം
Heliotropium

Heliotropium

4,905 3,528 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Lappula

Lappula

214 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Lycopsis

Lycopsis

2,275 1,532 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Myosotis

Myosotis

6,513 4,859 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
5 ഇനം
Neatostema

Neatostema

343 186 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Nonea

Nonea

56 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Omphalodes

Omphalodes

123 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Phacelia

Phacelia

16,021 13,683 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം
Symphytum

Symphytum

19,073 15,335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
1 ഇനം