കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Anchusa

Anchusa

6,446 4,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Asperugo

Asperugo

316 209 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Borago

Borago

15,641 13,400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Buglossoides

Buglossoides

4,617 3,482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Cerinthe

Cerinthe

1,997 1,461 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Cynoglossum

Cynoglossum

5,375 3,848 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Echium

Echium

31,318 25,545 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Heliotropium

Heliotropium

3,775 2,716 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lappula

Lappula

177 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lycopsis

Lycopsis

2,167 1,445 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Myosotis

Myosotis

4,819 3,595 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 5
Neatostema

Neatostema

289 149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nonea

Nonea

55 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Omphalodes

Omphalodes

113 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Phacelia

Phacelia

12,831 10,969 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Symphytum

Symphytum

15,801 12,737 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1