കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Alliaria

Alliaria

14,274 11,880 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Alyssum

Alyssum

486 297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Arabidopsis

Arabidopsis

1,352 900 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Barbarea

Barbarea

4,517 3,221 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Berteroa

Berteroa

2,493 1,822 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Biscutella

Biscutella

355 171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Brassica

Brassica

12,012 9,575 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Bunias

Bunias

1,460 938 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Calepina

Calepina

735 482 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Camelina

Camelina

164 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Capsella

Capsella

5,551 4,455 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Cardamine

Cardamine

4,609 3,371 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Clypeola

Clypeola

95 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Coincya

Coincya

115 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Conringia

Conringia

65 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Descurainia

Descurainia

400 301 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Diplotaxis

Diplotaxis

7,413 5,164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Draba

Draba

1,161 742 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Eruca

Eruca

1,984 1,448 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Erucastrum

Erucastrum

638 347 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Erysimum

Erysimum

558 416 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hirschfeldia

Hirschfeldia

280 243 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Hornungia

Hornungia

194 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Iberis

Iberis

1,198 881 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Isatis

Isatis

1,782 1,259 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lepidium

Lepidium

7,795 5,375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 11
Lobularia

Lobularia

7,480 6,264 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Malcolmia

Malcolmia

36 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Moricandia

Moricandia

734 477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Myagrum

Myagrum

114 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Nasturtium

Nasturtium

1,396 1,008 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Neslia

Neslia

63 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Raphanus

Raphanus

6,943 5,188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Rapistrum

Rapistrum

1,202 869 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Rorippa

Rorippa

1,526 1,067 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sinapis

Sinapis

9,685 7,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Sisymbrella

Sisymbrella

95 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sisymbrium

Sisymbrium

5,833 3,847 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 8
Teesdalia

Teesdalia

77 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Thlaspi

Thlaspi

1,495 1,137 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2