കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Ajuga

Ajuga

16,518 14,022 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Ballota

Ballota

2,692 1,899 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Clinopodium

Clinopodium

7,801 5,504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 3
Galeopsis

Galeopsis

8,286 5,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 9
Glechoma

Glechoma

17,189 14,669 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lamium

Lamium

29,912 24,614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Leonurus

Leonurus

1,897 1,570 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Lycopus

Lycopus

3,209 2,412 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Marrubium

Marrubium

2,975 2,424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Melissa

Melissa

8,245 7,392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Mentha

Mentha

22,266 18,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 6
Nepeta

Nepeta

2,156 1,780 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Origanum

Origanum

13,119 10,697 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Prunella

Prunella

13,301 10,806 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Salvia

Salvia

15,892 12,015 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 4
Satureja

Satureja

584 490 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1
Sideritis

Sideritis

429 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 2
Stachys

Stachys

12,468 9,158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 7
Teucrium

Teucrium

224 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഇനം 1