കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾസംഭാവനകൾ

Anika Bijwe
Anika Bijwe26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Michel AMBROISE
Michel AMBROISE24 ഫെബ്രു. 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Stellaria neglecta Weihe

Caryophyllaceae

Stellaria neglecta പുഷ്പം
flower
Hatice Kaya
Hatice Kaya21 ഫെബ്രു. 2024
Not reviewed observation
Stellaria neglecta Weihe

Caryophyllaceae

Stellaria neglecta പുഷ്പം
flower
Per technetyl
Per technetyl2 ജൂൺ 2022
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Aurore Brouet
Aurore Brouet26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Stellaria neglecta Weihe

Caryophyllaceae

Stellaria neglecta ഇല
leaf
Ercan Kucukosmanoglu
Ercan Kucukosmanoglu26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണംNot reviewed observation
Stellaria neglecta Weihe

Caryophyllaceae

Stellaria neglecta ഇല
leaf
Alexandre Bignon
Alexandre Bignon26 ഫെബ്രു. 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Sinapis arvensis L.

Brassicaceae

Sinapis arvensis പുഷ്പം
flower
Sinapis arvensis ഇല
leaf
Sinapis arvensis ശീലം
habit
Maryvone Modenel
Maryvone Modenel26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Stellaria neglecta Weihe

Caryophyllaceae

Stellaria neglecta പുഷ്പം
flower
Aurore Brouet
Aurore Brouet26 ഫെബ്രു. 2024
അവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
Stellaria neglecta Weihe

Caryophyllaceae

Stellaria neglecta ഇല
leaf
moulay driss khalyl
moulay driss khalyl26 ഫെബ്രു. 2024
Not reviewed observation
Tulipa agenensis DC.

തുലിപ ഏജെനെൻസിസ് Liliaceae

Tulipa agenensis പുഷ്പം
flower
K. de Boer
K. de Boer26 ഫെബ്രു. 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Fabrice Rubio
Fabrice Rubio26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Fabrice Rubio
Fabrice Rubio26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Draba verna L.

Brassicaceae

Draba verna ശീലം
habit
Draba verna പുഷ്പം
flower
Draba verna ഇല
leaf
Fabrice Rubio
Fabrice Rubio26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (പൊതു വിവരം) സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
Alruna Neo
Alruna Neo26 ഫെബ്രു. 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംഅവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
angel rojas
angel rojas26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
joaoericojr
joaoericojr26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Judy Shidlowsky
Judy Shidlowsky26 ഫെബ്രു. 2024
ജിയോലൊക്കേറ്റഡ് നിരീക്ഷണം (സ്വകാര്യ വിവരം) Not reviewed observation
Lepidium sativum L.

ആശാളി Brassicaceae

Lepidium sativum പുഷ്പം
flower
Gabriella Laure
Gabriella Laure26 ഫെബ്രു. 2024
സാധൂകരിച്ച നിരീക്ഷണംNot reviewed observation
clotilde de min
clotilde de min3 ഏപ്രി. 2023
അവലോകനം അവലോകനം ചെയ്തു
Eruca sativa Mill.

Brassicaceae

Eruca sativa പുഷ്പം
flower
Loading...