കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ സംഭാവനകൾ

Zygmunt Wierzbinski
Zygmunt Wierzbinski 25 മാർ. 2023

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
ഇല
leaf
ഇല

+1

leaf
Małgo Zaremba
Małgo Zaremba 25 മാർ. 2023

Lamium purpureum L.

ലാമിയം പർപൂറിയം Lamiaceae

Lamium purpureum പുഷ്പം
flower
Loading...