കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ സംഭാവനകൾ

Smita Dangwal
Smita Dangwal 22 സെപ്റ്റ. 2021

Smita Dangwal
Smita Dangwal 29 ഡിസം. 2020

Verbascum sinuatum L.

Scrophulariaceae

Verbascum sinuatum ഇല
leaf
Smita Dangwal
Smita Dangwal 22 സെപ്റ്റ. 2021

Jonah Philip
Jonah Philip 22 മാർ. 2021

തിരിച്ചറിയാത്തത്

 

ഇല
leaf
Rosalyn Jones
Rosalyn Jones 27 നവം. 2021

Rosa canina L.

റോസ കാനിന Rosaceae

Rosa canina ഫലം
fruit
Rosa canina ഇല
leaf
Loading...