കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,793 1,396 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 10,818 8,657 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 12,518 10,071 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 20,937 17,767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 413 252 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 499 334 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
Ranunculaceae 190 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Adonis microcarpa DC.

 
Ranunculaceae 105 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 538 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 79 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 96 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 60 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aegopodium podagraria L.

 
Apiaceae 6,419 5,125 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 818 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Agrimonia eupatoria L.

 
Rosaceae 6,603 4,781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,266 1,892 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 69 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 253 180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 481 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 13,439 11,514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Alchemilla alpina L.

 
Rosaceae 862 653 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae 14,216 11,834 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,325 2,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cyrilli Ten.

 
Amaryllidaceae 21 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae 1,479 1,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
Amaryllidaceae 1,850 1,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
Amaryllidaceae 377 274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae 95 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae 132 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don

 
Amaryllidaceae 197 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium polyanthum Schult. & Schult.f. LC

 
Amaryllidaceae 322 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae 1,769 1,380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae 269 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae 500 389 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae 1,468 1,163 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae 267 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae 97 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae 1,835 1,520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae 1,674 1,403 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 57 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Loading...