കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,354 1,843 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Acer campestre L. LC

 
Sapindaceae 13,945 11,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre
Acer campestre

Acer pseudoplatanus L. LC

 
Sapindaceae 15,716 12,489 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus
Acer pseudoplatanus

Achillea millefolium L. LC

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
Asteraceae 22,880 19,232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 502 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 597 409 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
Ranunculaceae 227 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Adonis microcarpa DC.

 
Ranunculaceae 119 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 666 512 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 89 59 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 111 69 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 61 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Aegopodium podagraria L.

 
Apiaceae 8,435 6,725 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

 
Apiaceae 1,110 743 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Agrimonia eupatoria L.

 
Rosaceae 8,373 6,035 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,907 2,418 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 38 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 1,075 837 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 117 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 316 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 311 225 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 624 440 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 16,998 14,539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Alchemilla alpina L.

 
Rosaceae 1,147 867 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
Brassicaceae 19,344 15,992 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 4,110 3,587 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cyrilli Ten.

 
Amaryllidaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae 1,958 1,558 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
Amaryllidaceae 2,514 2,185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
Amaryllidaceae 455 331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae 96 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae 164 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don

 
Amaryllidaceae 347 265 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium polyanthum Schult. & Schult.f. LC

 
Amaryllidaceae 433 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae 2,295 1,805 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae 310 276 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae 655 519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae 1,793 1,423 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae 395 296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae 117 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,472 2,021 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae 2,099 1,744 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 83 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 82 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Loading...