കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
2,864 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Achillea millefolium L.LCആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

അച്ചില്ലി മില്ലെഫോളിയം
24,829 20,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium
Achillea millefolium

Adonis aestivalis L.

 
648 424 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
771 544 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
287 158 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Adonis microcarpa DC.

 
133 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculaceae
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa

Aegopodium podagraria L.

 
10,688 8,536 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

 
1,719 1,175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Agrimonia eupatoria L.

 
10,505 7,562 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria
Agrimonia eupatoria

Agrostemma githago L.

 
3,650 3,048 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caryophyllaceae
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Agrostis capillaris L.

 
1,491 1,151 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
13 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis gigantea Roth

 
133 88 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis vinealis Schreb.

 
16 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
394 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
29 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
20 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
879 614 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
19,691 16,681 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Alchemilla alpina L.

 
1,534 1,149 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rosaceae
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina
Alchemilla alpina

Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande

 
26,129 21,623 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassicaceae
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata
Alliaria petiolata

Allium cyrilli Ten.

 
27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
2,782 2,222 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
3,427 2,989 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
608 454 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
105 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
215 154 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don

 
567 438 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium roseum L.

 
2,979 2,341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
454 389 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
882 706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
2,534 2,044 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
588 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
169 130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium vineale L.

 
3,064 2,571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Alopecurus geniculatus L.

 
101 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Poaceae
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Loading...