കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik. 2397 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 14347 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 15887 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 22993 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 603 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 38 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 676 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 61 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 8510 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 1147 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 8424 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2931 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 117 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 17116 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 1154 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 19579 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 4135 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 2161 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 2543 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 350 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 2341 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 313 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 656 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 401 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 117 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 2598 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 2180 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1812 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 21 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 1091 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 2605 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 634 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolph 6 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 315 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1584 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 2818 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 1304 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 937 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 6610 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 3592 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 733 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 10496 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 870 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 754 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 846 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz. 2085 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 3166 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2821 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 3174 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1558 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1813 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 7177 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 792 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski 246 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski 213 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski 1595 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski 162 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2723 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 1020 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2653 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb. 762 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 1412 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 15403 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff 79 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 6362 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 327 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 18119 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 540 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1340 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 7463 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 9575 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 3310 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 2296 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 2136 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 223 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 817 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 79 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 2318 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 1095 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 13244 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 13600 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 5270 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 2319 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 2815 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 2344 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 782 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 4205 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1988 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 97 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 209 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus stella L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion armeria (L.) Raf. 1122 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 466 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 1031 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex sagittata Borkh. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 883 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1854 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 3118 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 3585 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 245 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 954 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 4724 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1885 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 89 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Sweet 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 74 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L. 2639 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 12456 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 3414 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 6731 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 693 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1124 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 2047 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 2220 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens subalternans DC. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 816 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M.Bieb. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella cichoriifolia Loisel. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Biserrula epiglottis (L.) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison 24 ചിത്രങ്ങൾ
Biserrula pelecinus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 2287 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. 932 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum capitatum L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 574 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 279 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 14238 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 380 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 418 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 894 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo 126 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 7132 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch 100 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 6648 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 2275 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 254 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1441 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 679 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 262 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 326 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 106 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus grossus Desf. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1953 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 52 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 5993 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 773 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 3030 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 595 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1561 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium pachypodum P.W.Ball 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum baldense Turra 176 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gerardi All. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum praealtum L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L. 347 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 1102 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 131 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 5408 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 3423 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 5413 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 7074 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 4252 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 2666 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acicularis Bertol. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus Guirão ex Nyman 102 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 3380 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 3216 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis 674 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 217 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 1293 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 534 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 3087 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina vulgaris L. 1545 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 14789 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 1101 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2733 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 1237 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea collina L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 23 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 11277 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 597 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L. 230 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 6452 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 5929 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 527 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 883 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 17250 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 3779 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 30 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 2456 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 2688 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis 259 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 348 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 1420 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 306 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 370 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 3863 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1912 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 18470 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes 316 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 12118 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth 129 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 423 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1490 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. 318 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 4894 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 17416 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 11903 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Coss. ex Scop. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 16023 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 175 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 2156 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 3259 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 14818 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium acinos (L.) Kuntze 412 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 3684 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 5889 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 183 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 6058 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 2520 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 13203 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus betonicifolius Mill. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L. 1432 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus dubius J.L.Gilbert 14 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sepium L. 4915 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus silvaticus Kit. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1470 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 2348 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 82 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 20710 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla scorpioides (L.) Koch 78 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla securidaca L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla varia L. 5463 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola littoralis L. 247 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Cota altissima (L.) J.Gay 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay 1060 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl. 365 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 22826 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bellidifolia Loisel. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2864 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 1309 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 7175 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1369 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm. 2403 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 1394 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum Huds. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata laevipes Opiz 3783 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 4192 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 412 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 838 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 234 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 11878 ചിത്രങ്ങൾ
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1816 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 2540 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 2219 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 467 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 449 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link 11 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1788 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 591 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 635 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 7335 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2922 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 11445 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 21108 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L. 3231 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L. 1590 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J.Gay 283 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium verdunense Balb. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 506 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1735 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3828 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 5316 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 4568 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 11018 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus sativus (L.) Honck. 1182 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 674 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 6231 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1506 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 718 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 77 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 41 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 164 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 3702 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 175 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1647 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald 24 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 15 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 3844 ചിത്രങ്ങൾ
Echium calycinum Viv. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 5188 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 24689 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 600 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 15 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 286 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 12603 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 3426 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 9902 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 56 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 2267 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium roseum (Schreb.) Schreb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L. 2008 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 4328 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1518 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 4364 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 40 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 24 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 188 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 26 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 2996 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 625 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Desf. 8060 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron blakei Cabrera 7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 1364 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 6988 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. 563 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 2159 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 444 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (Burm.f.) Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1350 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 8637 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 255 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 2676 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 2963 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill. 931 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1866 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 227 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz 703 ചിത്രങ്ങൾ
Ervum tetraspermum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 4064 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 781 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 15062 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 6277 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 11453 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 787 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia glyptosperma Engelm. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 6601 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 6182 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 4916 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 946 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1624 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 298 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 2259 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stricta L. 275 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia taurinensis All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 4376 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 20968 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 649 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 824 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub 721 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 4627 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey. 155 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 256 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 21472 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica (L.) Huds. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 8911 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 8748 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 9724 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 18250 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag. 145 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau 34 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 857 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 25 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2997 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC. 351 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria flabellata Gasp. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria kralikii Jord. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1442 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 5857 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria reuteri Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria schleicheri Soy.-Will. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 1537 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 677 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 447 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench 3933 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 619 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 287 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis cebennensis (Braun-Blanq.) B.Bock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 522 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pubescens Besser 275 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pyrenaica Bartl. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis segetum Neck. 472 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis speciosa Mill. 905 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L. 7064 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2684 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 2817 ചിത്രങ്ങൾ
Galium album Mill. 1829 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 9542 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 707 ചിത്രങ്ങൾ
Galium cinereum All. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Galium lucidum All. 602 ചിത്രങ്ങൾ
Galium maritimum L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 8058 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 177 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds. 432 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 7693 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium scabrum C.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 824 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3884 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 7270 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill. 3768 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 5023 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pyrenaicum Burm.f. 4902 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 18260 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium rotundifolium L. 3106 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium tuberosum L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 11825 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 3032 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus italicus Mill. 3484 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus x byzantinus Mill. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Curtis 38 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 3558 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3871 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 18873 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria declinata Bréb. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria notata Chevall. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 1889 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 20 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 21307 ചിത്രങ്ങൾ
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt 226 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum glomeratum F.Dietr. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum spinosissimum L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 13616 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 6293 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 3694 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthotheca echioides (L.) Holub 5603 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L. 16712 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria cinerea DC. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria hirsuta L. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 809 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 4676 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis biflora Spreng. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis ciliata Willd. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis comosa L. 2651 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Hippuris vulgaris L. 346 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 4254 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum geniculatum All. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 5051 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 7675 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia petraea (L.) Rchb. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 7261 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 4119 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 7343 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis L. 7341 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium maximum (L.) Holub 1319 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba 1193 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L. 1362 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris radiata L. 665 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris scabra L. 54 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum imberbe Sm. 372 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum pendulum L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum procumbens L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum humifusum L. 636 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum linariifolium Vahl 120 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 14846 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris achyrophorus L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 7984 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis pinnata L. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 12092 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle 10956 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC. 4816 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Inula conyza (Griess.) DC. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 7061 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tuberosa L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 2386 ചിത്രങ്ങൾ
Iva xanthiifolia Nutt. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea vulgaris Gaertn. 15697 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L. 4287 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 14121 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 282 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel 89 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus conglomeratus L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 2533 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus foliosus Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch 64 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort. 579 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult. 12499 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca muralis (L.) Gaertn. 2528 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca perennis L. 2234 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L. 228 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 9840 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl 740 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca virosa L. 1830 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2540 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 418 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 5621 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 3802 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium bifidum Cirillo 145 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium confertum Fr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium hybridum Vill. 4162 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum (L.) L. 7297 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L. 13126 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 806 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 10066 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill. 4679 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus angulatus L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 440 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus cicera L. 1150 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L. 1281 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L. 390 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus inconspicuus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 7913 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nissolia L. 309 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC. 384 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus setifolius L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 323 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia falcata (Ten.) Fritsch ex Janch. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre 99 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia speculum-veneris (L.) Durande ex Vill. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L. 2506 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam. 617 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon tuberosus L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 2380 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium campestre (L.) R.Br. 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium densiflorum Schrad. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 1025 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L. 5527 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium graminifolium L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium hirtum (L.) Sm. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium squamatum Forssk. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 1156 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 3686 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás 230 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria arvensis (L.) Desf. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria chalepensis (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link 37 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 2303 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria reflexa (L.) Desf. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria repens (L.) Mill. 2706 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria simplex Desf. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria spartea (L.) Willd. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria supina (L.) Chaz. 882 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria triphylla (L.) Mill. 161 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria vulgaris Mill. 13364 ചിത്രങ്ങൾ
Linum nodiflorum L. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 196 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3869 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 10046 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia minima (Sm.) Dumort. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 2274 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 116 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia stellata (L.) Raf. 632 ചിത്രങ്ങൾ
Loncomelos narbonense (L.) Raf. 651 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus castellanus Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus conimbricensis Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 16672 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus edulis L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus hispidus DC. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus ornithopodioides L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1956 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tetragonolobus L. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 443 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 2225 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus cosentinii Guss. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 364 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus micranthus Guss. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis flos-cuculi L. 4545 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopsis arvensis L. 1760 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L. 4175 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. 6691 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. 1193 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum L. 128 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L. 6382 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum junceum Banks & Sol. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 18848 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia africana (L.) R.Br. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 9592 ചിത്രങ്ങൾ
Malva cretica Cav. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3964 ചിത്രങ്ങൾ
Malva multiflora (Cav.) Soldano 587 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 3761 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1757 ചിത്രങ്ങൾ
Malva punctata (All.) Alef. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 22892 ചിത്രങ്ങൾ
Malva tournefortiana L. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Malva trimestris (L.) Salisb. 1877 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 758 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 3396 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L. 7889 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2618 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 2279 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago ciliaris (L.) All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago coronata (L.) Bartal. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago disciformis DC. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago doliata Carmign. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill. 16 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago littoralis Loisel. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 5164 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 654 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago murex Willd. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polyceratia (L.) Trautv. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1788 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago praecox DC. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rigidula (L.) All. 166 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 12931 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago soleirolii Duby 7 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago tenoreana Ser. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago turbinata (L.) All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melampyrum arvense L. 1223 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 5249 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1819 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 9876 ചിത്രങ്ങൾ
Melomphis arabica (L.) Raf. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 5728 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 2078 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha longifolia (L.) L. 1254 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1991 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 6962 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 9390 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis ambigua L.f. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 5363 ചിത്രങ്ങൾ
Mibora minima (L.) Desv. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyrum tenellum (L.) Link 66 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 1232 ചിത്രങ്ങൾ
Modiola caroliniana (L.) G.Don 107 ചിത്രങ്ങൾ
Montia arvensis Wallr. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia arvensis (L.) DC. 1068 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari atlanticum Boiss. & Reut. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill. 2963 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari comosum (L.) Mill. 6468 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari motelayi Foucaud 14 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 9024 ചിത്രങ്ങൾ
Myagrum perfoliatum L. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1806 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis balbisiana Jord. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis ramosissima Rochel 1229 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench 1082 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 921 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 2263 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Neoschischkinia pourretii (Willd.) Valdés & H.Scholz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2623 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 2141 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella arvensis L. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 10081 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella hispanica L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella nigellastrum (L.) Willk. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum borbonicum Kunth 84 ചിത്രങ്ങൾ
Notobasis syriaca (L.) Cass. 833 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 1327 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites viscosus (L.) Clairv. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 11211 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 387 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench 101 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 5929 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alopecuroides L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis breviflora DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis mitissima L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pubescens L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis reclinata L. 674 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L. 3466 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis viscosa L. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 3739 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum illyricum L. 866 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys apifera Huds. 5118 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 15618 ചിത്രങ്ങൾ
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 1226 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum divergens Boreau 5747 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 7389 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus compressus L. 496 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus perpusillus L. 387 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 97 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus sativus Brot. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche amethystea Thuill. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche caryophyllacea Sm. 879 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche cernua Loefl. 116 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche crenata Forssk. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche gracilis Sm. 1024 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche hederae Duby 292 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche lutea Baumg. 111 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1675 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche reticulata Wallr. 46 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L. 2545 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 3797 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 7461 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 2057 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis dillenii Jacq. 1878 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis fontana Bunge 389 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 2155 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L. 5668 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis spinosa (L.) Cass. 3254 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 839 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 687 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver apulum Ten. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L. 1007 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L. 2364 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver hybridum L. 666 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pinnatifidum Moris 15 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 10568 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 7839 ചിത്രങ്ങൾ
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia latifolia Caruel 71 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 678 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia echinulata Chater 17 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 2115 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 857 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 4787 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 277 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 409 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1922 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray 7048 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz 220 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 2111 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood 93 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 837 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood 41 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 11969 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 356 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris coerulescens Desf. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche nana (Reut.) Soják 254 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 214 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 300 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum arenarium L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum nodosum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum paniculatum Huds. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 4914 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 3462 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 1435 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 15190 ചിത്രങ്ങൾ
Picnomon acarna (L.) Cass. 271 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides Sibth. & Sm. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Picris pauciflora Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Picris rhagadioloides (L.) Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. 3298 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 3759 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 189 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago bellardii All. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 1859 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lagopus L. 1176 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 11911 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 8019 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago media L. 3392 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago sempervirens Crantz 284 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago weldenii Rchb. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos spicata (L.) Bernh. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos tenuiloba Pomel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 2011 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bulbosa L. 683 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 40 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 2098 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 812 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum arvense L. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum majus A.Braun 58 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 4061 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon maritimus Willd. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 9867 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch 449 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 801 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 2411 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 8296 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Poterium sanguisorba L. 5628 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 9550 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella laciniata (L.) L. 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 15068 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 4242 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 25019 ചിത്രങ്ങൾ
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 5218 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon 67 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 3953 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria vulgaris Gaertn. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus cerris L. 2734 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 14243 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus rubra L. 9246 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L. 9613 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus arvensis L. 343 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 3623 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L. 1297 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 717 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus paludosus Poir. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 12849 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz 496 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 1093 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trilobus Desf. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 8276 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 1654 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1827 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1422 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda jacquini Rchb. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L. 4526 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 2344 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda phyteuma L. 1264 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria japonica Houtt. 8046 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 1115 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus edulis Gaertn. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus minor L. 2076 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L. 4179 ചിത്രങ്ങൾ
Ridolfia segetum (L.) Moris 8 ചിത്രങ്ങൾ
Roemeria hybrida (L.) DC. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 702 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1560 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 18983 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 399 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L. 2806 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tinctorum L. 560 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 5804 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fruticosus L. 1692 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 4989 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3859 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex bucephalophorus L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 1235 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 8735 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex cristatus DC. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex intermedius DC. 232 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 10905 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex palustris Sm. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 1534 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex pulcher L. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sanguineus L. 968 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsoides Desf. 494 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 778 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia pratensis L. 12060 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verbenaca L. 4566 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verticillata L. 1199 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia viridis L. 580 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 6908 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 23902 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 2396 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 11888 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 775 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L. 771 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa atropurpurea L. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L. 6028 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L. 1889 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus giganteus (L.) Holub 90 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus barbatus (L.) Thell. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Scilla bifolia L. 4050 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 965 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus annuus L. 203 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus hispanicus L. 2674 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus maculatus L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus subvillosus L. 217 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus vermiculatus L. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench 931 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia auriculata L. 2093 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia nodosa L. 2669 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia peregrina L. 587 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum acre L. 5759 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum album L. 7971 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum forsterianum Sm. 701 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum ochroleucum Chaix 488 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rubens L. 411 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rupestre L. 4823 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 5279 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio inaequidens DC. 5388 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio leucanthemifolius Poir. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lividus L. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio squalidus L. 2087 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 973 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vernalis Waldst. & Kit. 491 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viscosus L. 576 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 7343 ചിത്രങ്ങൾ
Serratula tinctoria L. 590 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli tortuosum L. 562 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi R.A.W.Herrm. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 926 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen 3 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1915 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 845 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2642 ചിത്രങ്ങൾ
Sicyos angulata L. 68 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis montana L. 109 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis romana L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conica L. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conoidea L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Silene cretica L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dichotoma Ehrh. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dioica (L.) Clairv. 13607 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 1202 ചിത്രങ്ങൾ
Silene inaperta L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Silene latifolia Poir. 15791 ചിത്രങ്ങൾ
Silene linicola C.C.Gmel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Silene muscipula L. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Silene mutabilis L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Silene nocturna L. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Silene portensis L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vulgaris (Moench) Garcke 11184 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 6492 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 4154 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 8828 ചിത്രങ്ങൾ
Sison amomum L. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Sison segetum L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrella aspera (L.) Spach 114 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium austriacum Jacq. 657 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1696 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium loeselii L. 508 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 4286 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium polyceratium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 5095 ചിത്രങ്ങൾ
Smyrnium olusatrum L. 3956 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chenopodioides Lam. 1227 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 10715 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 1190 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 5864 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 10388 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum physalifolium Rusby 152 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sarachoides Sendtn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 6874 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum villosum Mill. 1131 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 11345 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 3890 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea Bigelow 36 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 3053 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 10075 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 9451 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus tenerrimus L. 3654 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L. 14562 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1629 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 2137 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 930 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula bocconii (Scheele) Pedersen 23 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula diandra (Guss.) Murb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl. 283 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula morisonii Boreau 122 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula pentandra L. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula rubra J. Presl & C. Presl 84 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 288 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys annua (L.) L. 397 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys germanica L. 885 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys ocymastrum (L.) Briq. 403 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys palustris L. 3789 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys recta L. 2446 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys sylvatica L. 7469 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria graminea L. 3037 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria holostea L. 9286 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 9196 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria neglecta Weihe 388 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria pallida (Dumort.) Crép. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha 50 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa pratensis Moench 3229 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 14429 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 69 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 13102 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser 479 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3801 ചിത്രങ്ങൾ
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton 6 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium botrys L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Theligonum cynocrambe L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium humifusum DC. 243 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium humile Vahl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi alliaceum L. 140 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1912 ചിത്രങ്ങൾ
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis umbellata Bertol. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis virgata (Desf.) Bertol. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Tordylium apulum L. 1010 ചിത്രങ്ങൾ
Tordylium maximum L. 607 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis africana (Thunb.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis arvensis (Huds.) Link 3439 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis japonica (Houtt.) DC. 897 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 518 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon crocifolius L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon dubius Scop. 4025 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 3653 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon pratensis L. 6216 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 148 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1600 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium angustifolium L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium bocconei Savi 29 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2820 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cernuum Brot. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cherleri L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 2142 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hirtum All. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 939 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 4584 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium isthmocarpum Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium lappaceum L. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium leucanthum M.Bieb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium michelianum Savi 55 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium micranthum Viv. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium nigrescens Viv. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 14428 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium purpureum Loisel. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 9928 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 938 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium retusum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium scabrum L. 202 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium spumosum L. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium squamosum L. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium squarrosum L. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium stellatum L. 1335 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium striatum L. 194 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium strictum L. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 422 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium tomentosum L. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium vesiculosum Savi 43 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella esculenta Willd. 264 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L. 235 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute 76 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. 705 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch 427 ചിത്രങ്ങൾ
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. 427 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 20256 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L. 1141 ചിത്രങ്ങൾ
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 1535 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa agenensis DC. 649 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa billietiana Jord. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa clusiana DC. 495 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa didieri Jord. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa gesneriana L. 6176 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa lortetii Jord. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa mauriana Jord. & Fourr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa montisandrei J.Prudhomme 40 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa planifolia Jord. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa platystigma Jord. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa raddii Reboul 182 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa sylvestris L. 2565 ചിത്രങ്ങൾ
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Tussilago farfara L. 8910 ചിത്രങ്ങൾ
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 5897 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus x hollandica Mill. 147 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 5954 ചിത്രങ്ങൾ
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 4236 ചിത്രങ്ങൾ
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 637 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica atrovirens Req. ex Loisel. 48 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L. 11342 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica membranacea Poir. ex Savigny 105 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica pilulifera L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 2790 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 1066 ചിത്രങ്ങൾ
Valantia muralis L. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana officinalis L. 5986 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella coronata (L.) DC. 106 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella dentata (L.) Pollich 156 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella discoidea (L.) Loisel. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella echinata (L.) DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella eriocarpa Desv. 165 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr. 4031 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella microcarpa Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Velezia rigida L. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L. 2522 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum boerhavii L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum chaixii Vill. 410 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum densiflorum Bertol. 3717 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum lychnitis L. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum nigrum L. 6884 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L. 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum pulverulentum Vill. 4774 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum sinuatum L. 4329 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 14824 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 991 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 5752 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica acinifolia L. 52 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 587 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 2131 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica chamaedrys L. 13086 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica cymbalaria Bodard 1163 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica dillenii Crantz 36 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica filiformis Sm. 1659 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica hederifolia L. 2300 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica officinalis L. 2378 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica opaca Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 248 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 11680 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica polita Fr. 962 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica praecox All. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 2394 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica sublobata M.A.Fisch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica triphyllos L. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica verna L. 171 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia angustifolia L. 186 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia benghalensis L. 418 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia bithynica (L.) L. 453 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 4772 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia dasycarpa Ten. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia disperma DC. 143 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 3821 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 1289 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hybrida L. 1020 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia incana Gouan 42 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia johannis Tamamsch. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lutea L. 584 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia melanops Sibth. & Sm. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia monantha Retz. 188 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia narbonensis L. 335 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia orobus DC. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia pannonica Crantz 390 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia peregrina L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 9543 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia segetalis Thuill. 469 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sepium L. 4343 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia serratifolia Jacq. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tenuifolia Roth 2127 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 6739 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L. 11028 ചിത്രങ്ങൾ
Viola arvensis Murray 3410 ചിത്രങ്ങൾ
Viola hirta L. 1184 ചിത്രങ്ങൾ
Viola kitaibeliana Schult. 239 ചിത്രങ്ങൾ
Viola riviniana Rchb. 4851 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 6328 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum album L. 1878 ചിത്രങ്ങൾ
Visnaga daucoides Gaertn. 688 ചിത്രങ്ങൾ
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli 45 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray 132 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia ciliata Dumort. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia geniculata (L.) Link 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia ligustica (All.) Link 29 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia membranacea (L.) Dumort. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia unilateralis (L.) Stace 39 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium orientale L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 718 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 3951 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum cylindraceum Sm. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 23342 ചിത്രങ്ങൾ