കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.2858 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L.17642 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L.20099 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L.24811 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L.646 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L.765 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq.287 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC.133 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis.14 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host56 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth850 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol.101 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L.127 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch68 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L.10654 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L.1709 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L.10498 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L.3644 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L.48 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L.1490 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut.13 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth133 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L.352 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb.16 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L.394 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss.29 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort.20 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.879 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L.19675 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L.1529 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande26052 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L.4958 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten.27 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo2766 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L.3423 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L.608 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L.105 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L.212 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don566 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f.509 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L.2977 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L.453 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L.882 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L.2532 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L.588 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo169 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L.3482 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L.3052 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol.117 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L.101 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds.448 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L.2412 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig30 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L.1391 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L.3183 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L.869 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum simplex Rudolph6 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L.489 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson493 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L.2120 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L.3499 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L.1688 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L.30 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L.1371 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L.8179 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L.1419 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L.4645 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC.352 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng.51 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L.935 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L.1734 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr.51 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich.13324 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.2253 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel.1152 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L.11 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.1044 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz.19 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L.4229 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L.613 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L.59 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L.132 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L.139 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L.3545 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L.3992 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L.1960 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L.2361 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L.9009 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev959 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski326 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski255 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski2095 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski221 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L.3505 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L.1407 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L.3337 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss.58 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L.1906 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag.3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb.1336 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.2411 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.17881 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff92 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L.7740 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv.30 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv.62 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L.394 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb.49 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm.3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L.19721 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée912 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.1797 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L.9453 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh.11169 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.73 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L.1157 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb.4316 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.2836 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L.2664 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd.68 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel275 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L.990 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte94 ചിത്രങ്ങൾ
Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl.59 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L.3227 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd.131 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L.1478 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte1833 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L.16111 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill.16242 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L.6289 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L.2827 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L.3462 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L.2883 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L.354 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L.151 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L.976 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill.5086 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L.2400 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less.456 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L.161 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray101 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L.498 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L.225 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus stella L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion armeria (L.) Raf.1718 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L.227 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L.971 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L.284 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L.686 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC.1260 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L.35 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex sagittata Borkh.194 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L.114 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link1087 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L.2295 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L.3533 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L.234 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb.24 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort.85 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L.4605 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau416 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch.1212 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br.5623 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L.2238 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott44 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck105 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott373 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees21 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Sweet99 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth82 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L.4357 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L.13605 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC.4522 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L.8441 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff966 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L.1227 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L.2692 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L.2690 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens subalternans DC.394 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L.1070 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M.Bieb.151 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora testiculata (L.) Roth1 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L.184 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella cichoriifolia Loisel.304 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L.84 ചിത്രങ്ങൾ
Biserrula epiglottis (L.) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison24 ചിത്രങ്ങൾ
Biserrula pelecinus L.40 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.187 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds.2731 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.26 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum capitatum L.146 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L.111 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla691 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena discolor (Pers.) M.Laínz21 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan.354 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L.17697 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter439 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng508 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.125 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.129 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.322 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv.441 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.55 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.1230 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo177 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L.8652 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch113 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L.7873 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L.3277 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan290 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L.1704 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L.858 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L.300 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.814 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub404 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L.138 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl160 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad.95 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus grossus Desf. ex DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L.2491 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss.2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb.9 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth62 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L.168 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L.4 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L.220 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L.96 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L.6998 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L.2 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst.963 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst.23 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst.3807 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L.901 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L.2056 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L.100 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium pachypodum P.W.Ball9 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum baldense Turra230 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gerardi All.1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem.26 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum praealtum L.136 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L.448 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L.43 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng.72 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L.86 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L.436 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell.1473 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell.3 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC.90 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen.16 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz194 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L.325 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L.6946 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L.4613 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L.7011 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.8853 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With.4821 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L.3561 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acicularis Bertol.17 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus Guirão ex Nyman118 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L.4159 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L.3911 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis1030 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray263 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb.1678 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L.701 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds.3911 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L.115 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina vulgaris L.1906 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L.19207 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L.162 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L.1488 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb.349 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L.395 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis15 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L.3279 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L.304 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L.1548 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea collina L.727 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam.159 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton24 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L.13623 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L.737 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L.378 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L.880 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L.7879 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L.1213 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn7044 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce696 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr.1098 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC.19010 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L.4674 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.57 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers.129 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin34 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg.3300 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill.3702 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis334 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss.13 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L.413 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss.3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers.7 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin22 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L.1812 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L.399 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum minus (L.) Lange9 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L.4866 ചിത്രങ്ങൾ
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb.73 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc.74 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All.2399 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L.22872 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes450 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L.14400 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm.1228 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth10 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L.733 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L.1864 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss.394 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L.8191 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L.19053 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq.177 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop.15004 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Coss. ex Scop.700 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten.19062 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall.300 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd.2882 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L.4198 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L.18162 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium acinos (L.) Kuntze557 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze5202 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L.7238 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L.133 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet295 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f.758 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L.7204 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret1584 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort.74 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L.3217 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L.15962 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus betonicifolius Mill.39 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L.1956 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sepium L.5389 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus silvaticus Kit.768 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L.1855 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L.2999 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven103 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L.25710 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla scorpioides (L.) Koch84 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla securidaca L.114 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla varia L.6875 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola littoralis L.5 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr.102 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv.2 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr.4 ചിത്രങ്ങൾ
Cota altissima (L.) J.Gay4 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay1682 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl.462 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq.24221 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bellidifolia Loisel.31 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L.3995 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L.1725 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr.8901 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L.1814 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L.761 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm.3167 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f.2196 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum Huds.12 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L.2730 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel.7 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L.106 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L.43 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata laevipes Opiz4588 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Pers. ex Cass.75 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L.5019 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab.34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck.562 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L.1032 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L.282 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten.59 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot.39 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser.1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill13668 ചിത്രങ്ങൾ
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult.59 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn.145 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers.2281 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill.3095 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L.2761 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L.625 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L.537 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link13 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam.2262 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L.775 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L.514 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L.873 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L.8996 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L.3556 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L.312 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L.13882 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus aureus Desf.3 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L.24031 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L.118 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L.4866 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L.2075 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm.87 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J.Gay25 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC.60 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium verdunense Balb.209 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.411 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl693 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L.2170 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl.41 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop.2085 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin4958 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC.6570 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC.754 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC.5431 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC.50 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L.12758 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus sativus (L.) Honck.1976 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter900 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter7812 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L.839 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.102 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L.173 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L.1937 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants1003 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants94 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants49 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants230 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich.4816 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf.93 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link29 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv.2444 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald39 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L.4633 ചിത്രങ്ങൾ
Echium calycinum Viv.97 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L.6634 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L.30375 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn.776 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L.167 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski18 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd.330 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L.15863 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf.3940 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L.12067 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri76 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L.2748 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L.352 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb.3239 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium roseum (Schreb.) Schreb.42 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L.2947 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L.5370 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L.765 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf.656 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L.2023 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh.5156 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau59 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Janch.98 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link25 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host272 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud.6 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees27 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv.50 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb.3811 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L.831 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Desf.9235 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron blakei Cabrera7 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L.1680 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L.9188 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip.1105 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz.3345 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell.703 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol.492 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (Burm.f.) Willd.18 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér.1801 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér.11456 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd.175 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér.3451 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér.3951 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill.1211 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav.2321 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz280 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz1051 ചിത്രങ്ങൾ
Ervum tetraspermum L.9 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L.4987 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L.1066 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L.19250 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L.7608 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L.151 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L.14042 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L.1448 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L.503 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L.149 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia glyptosperma Engelm.33 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L.7889 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L.8143 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L.710 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag.343 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L.6116 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L.432 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton1402 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot.35 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L.2305 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth404 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L.2897 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stricta L.382 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel.58 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia taurinensis All.48 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L.562 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench5528 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn.177 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L.26697 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh.875 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve1221 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub913 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch.5797 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey.187 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr.128 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam.109 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L.182 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L.332 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds.24979 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L.155 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC.10 ചിത്രങ്ങൾ
Filago germanica (L.) Huds.109 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord.22 ചിത്രങ്ങൾ
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC.1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L.341 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L.427 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.11200 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill.10411 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L.10781 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L.22230 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag.174 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau34 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau1000 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra29 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L.3529 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC.491 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria flabellata Gasp.11 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria kralikii Jord.16 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch1923 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L.6974 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam.441 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb.19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria reuteri Boiss.6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria schleicheri Soy.-Will.10 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel.204 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl.1849 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort.871 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet536 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench5201 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.779 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn.479 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L.638 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pubescens Besser523 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pyrenaica Bartl.113 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis segetum Neck.599 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis speciosa Mill.1227 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L.8519 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav.3156 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav.3776 ചിത്രങ്ങൾ
Galium album Mill.3446 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L.11597 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L.900 ചിത്രങ്ങൾ
Galium cinereum All.2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam.24 ചിത്രങ്ങൾ
Galium lucidum All.890 ചിത്രങ്ങൾ
Galium maritimum L.396 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L.9100 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All.167 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L.139 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy255 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds.743 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L.9630 ചിത്രങ്ങൾ
Gamochaeta antillana (Urb.) Anderb.2 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium scabrum C.Presl2 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell.62 ചിത്രങ്ങൾ
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv.122 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L.1107 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L.5280 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L.8170 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill.6522 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L.7264 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pyrenaicum Burm.f.6516 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L.20948 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium rotundifolium L.3944 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium tuberosum L.108 ചിത്രങ്ങൾ
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip.340 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L.13598 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L.3792 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus italicus Mill.4338 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Curtis87 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach4697 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr.4496 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L.22996 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria declinata Bréb.26 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria fluitans (L.) R.Br.138 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria notata Chevall.42 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr.2221 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L.1032 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L.463 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter20 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L.23144 ചിത്രങ്ങൾ
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt332 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum glomeratum F.Dietr.86 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum spinosissimum L.218 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill.19 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ledifolium (L.) Mill.291 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum salicifolium (L.) Mill.266 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L.15052 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L.7396 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L.4837 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthotheca echioides (L.) Holub6913 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L.19570 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria cinerea DC.14 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L.600 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria hirsuta L.272 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L.1012 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.5769 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis biflora Spreng.193 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis ciliata Willd.161 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis comosa L.3242 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L.32 ചിത്രങ്ങൾ
Hippuris vulgaris L.440 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss.580 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L.5082 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L.164 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin4 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L.123 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum geniculatum All.1 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds.235 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L.6194 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L.8356 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia petraea (L.) Rchb.292 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L.9188 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm.4426 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm.9148 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis L.8782 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium maximum (L.) Holub2007 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba3 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L.1678 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L.1208 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris radiata L.875 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris scabra L.62 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum imberbe Sm.443 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum pendulum L.39 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum procumbens L.177 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum humifusum L.850 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum linariifolium Vahl145 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L.16437 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris achyrophorus L.186 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L.2031 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L.9287 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L.1593 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis pinnata L.346 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L.14815 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle13587 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC.6058 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch.565 ചിത്രങ്ങൾ
Inula conyza (Griess.) DC.10 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L.8748 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tuberosa L.273 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L.3153 ചിത്രങ്ങൾ
Iva xanthiifolia Nutt.82 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea vulgaris Gaertn.18041 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L.5234 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L.17397 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L.660 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L.366 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel94 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq.155 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus conglomeratus L.704 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L.3211 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus foliosus Desf.5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot.25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L.694 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch76 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort.301 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz.34 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort.708 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult.14512 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca muralis (L.) Gaertn.3217 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca perennis L.2863 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L.347 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L.11935 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl909 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca virosa L.2896 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L.3164 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench494 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L.7012 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L.4525 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium bifidum Cirillo182 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium confertum Fr.9 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium hybridum Vill.6643 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum (L.) L.9702 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L.14827 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev918 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort.206 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L.12755 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill.5780 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus angulatus L.108 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L.292 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L.516 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus cicera L.1423 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L.1569 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L.508 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus inconspicuus L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd.572 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L.9476 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nissolia L.380 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC.490 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L.4264 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L.115 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus setifolius L.135 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz.461 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L.1990 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia falcata (Ten.) Fritsch ex Janch.5 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre108 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia speculum-veneris (L.) Durande ex Vill.20 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik.548 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L.3086 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam.964 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon tuberosus L.199 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L.3119 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium campestre (L.) R.Br.1294 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium densiflorum Schrad.48 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L.1270 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L.6837 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium graminifolium L.523 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium hirtum (L.) Sm.369 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L.37 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L.226 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L.743 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium squamatum Forssk.96 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L.1559 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam.3953 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás399 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria arvensis (L.) Desf.167 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria chalepensis (L.) Mill.23 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link53 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pelisseriana (L.) Mill.303 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill.3137 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria reflexa (L.) Desf.28 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria repens (L.) Mill.3361 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria simplex Desf.15 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria spartea (L.) Willd.46 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria supina (L.) Chaz.1427 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria triphylla (L.) Mill.186 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria vulgaris Mill.16582 ചിത്രങ്ങൾ
Linum nodiflorum L.15 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L.744 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L.241 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L.4973 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv.12021 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ.65 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia minima (Sm.) Dumort.164 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam.304 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L.2844 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin139 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L.28 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia simplex (Desf.) Raf.49 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia stellata (L.) Raf.765 ചിത്രങ്ങൾ
Loncomelos narbonense (L.) Raf.851 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L.222 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus castellanus Boiss. & Reut.4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus conimbricensis Brot.30 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L.18438 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus edulis L.236 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus hispidus DC.53 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus ornithopodioides L.567 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf.79 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav.3341 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tetragonolobus L.270 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L.604 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L.2732 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus cosentinii Guss.53 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L.431 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus micranthus Guss.240 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis flos-cuculi L.5731 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopsis arvensis L.2261 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L.5362 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.8138 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.1794 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum L.153 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.18 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L.7981 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L.437 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum junceum Banks & Sol.538 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L.23243 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav.67 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L.11884 ചിത്രങ്ങൾ
Malva cretica Cav.133 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L.4835 ചിത്രങ്ങൾ
Malva multiflora (Cav.) Soldano934 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr.4937 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All.141 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L.2394 ചിത്രങ്ങൾ
Malva punctata (All.) Alef.31 ചിത്രങ്ങൾ
Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn.23 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L.25187 ചിത്രങ്ങൾ
Malva tournefortiana L.324 ചിത്രങ്ങൾ
Malva trimestris (L.) Salisb.2453 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L.187 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill.950 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L.4047 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L.9218 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC.3299 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds.2949 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago ciliaris (L.) All.45 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago coronata (L.) Bartal.114 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago disciformis DC.66 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago doliata Carmign.9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill.17 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill.82 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago littoralis Loisel.60 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L.6287 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L.906 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago monspeliaca (L.) Trautv.104 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago murex Willd.77 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal.642 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polyceratia (L.) Trautv.46 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L.2315 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago praecox DC.35 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rigidula (L.) All.181 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr.36 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L.15547 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill.92 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago soleirolii Duby9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago tenoreana Ser.4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn.121 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago turbinata (L.) All.10 ചിത്രങ്ങൾ
Melampyrum arvense L.1503 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik.6510 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All.2081 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L.12323 ചിത്രങ്ങൾ
Melomphis arabica (L.) Raf.123 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L.6967 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L.2810 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha longifolia (L.) L.1821 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L.2454 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L.8299 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh.10614 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis ambigua L.f.109 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L.6373 ചിത്രങ്ങൾ
Mibora minima (L.) Desv.185 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyrum tenellum (L.) Link69 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf.1509 ചിത്രങ്ങൾ
Modiola caroliniana (L.) G.Don154 ചിത്രങ്ങൾ
Montia arvensis Wallr.86 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L.238 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp6 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia arvensis (L.) DC.1262 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari atlanticum Boiss. & Reut.11 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill.4340 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari comosum (L.) Mill.8728 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari motelayi Foucaud14 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten.9869 ചിത്രങ്ങൾ
Myagrum perfoliatum L.134 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill2319 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis balbisiana Jord.56 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers.686 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis ramosissima Rochel1697 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult.565 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench1153 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl.1191 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L.2856 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br.2157 ചിത്രങ്ങൾ
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst.291 ചിത്രങ്ങൾ
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl.129 ചിത്രങ്ങൾ
Neoschischkinia pourretii (Willd.) Valdés & H.Scholz1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L.3374 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv.74 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn.2777 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella arvensis L.823 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L.12316 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella hispanica L.161 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella nigellastrum (L.) Willk.30 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult.53 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum borbonicum Kunth90 ചിത്രങ്ങൾ
Notobasis syriaca (L.) Cass.230 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites vernus (Bellardi) Dumort.1742 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites viscosus (L.) Clairv.141 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L.13907 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill499 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench113 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.213 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop.6930 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alopecuroides L.17 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis breviflora DC.29 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis mitissima L.47 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pubescens L.250 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis reclinata L.887 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L.4346 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis viscosa L.160 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L.4669 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum illyricum L.1088 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys apifera Huds.6309 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L.18861 ചിത്രങ്ങൾ
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.1903 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum divergens Boreau9295 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L.8072 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus compressus L.571 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus perpusillus L.512 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce113 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus sativus Brot.152 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche amethystea Thuill.629 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche caryophyllacea Sm.1045 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche cernua Loefl.125 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche crenata Forssk.479 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche gracilis Sm.1300 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche hederae Duby388 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche lutea Baumg.157 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm.1979 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv.89 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche reticulata Wallr.58 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L.3237 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny4723 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L.8633 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth2683 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis dillenii Jacq.2281 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis fontana Bunge572 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth2428 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L.6957 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis spinosa (L.) Cass.4097 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L.651 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx.78 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L.1180 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L.78 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L.913 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver apulum Ten.39 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L.1231 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L.3292 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver hybridum L.802 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pinnatifidum Moris22 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L.11683 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L.9761 ചിത്രങ്ങൾ
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb.81 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia latifolia Caruel76 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel833 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia echinulata Chater17 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch3399 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir.1128 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L.231 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw.33 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L.6090 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre374 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre627 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre2873 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray8146 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz301 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach2623 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.3768 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood112 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood1132 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link1650 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood56 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth.15098 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L.223 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link9 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L.442 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris coerulescens Desf.146 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz.154 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L.69 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche nana (Reut.) Soják1 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják231 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel389 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum arenarium L.114 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum nodosum L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum paniculatum Huds.9 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L.2455 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.5 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.6184 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L.3670 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.4247 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L.18110 ചിത്രങ്ങൾ
Picnomon acarna (L.) Cass.369 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides Sibth. & Sm.1118 ചിത്രങ്ങൾ
Picris pauciflora Willd.1 ചിത്രങ്ങൾ
Picris rhagadioloides (L.) Desf.6 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip.4221 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L.4304 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L.329 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit.197 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago bellardii All.131 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L.2315 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lagopus L.1502 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L.13212 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L.9715 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago media L.4417 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago sempervirens Crantz342 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago weldenii Rchb.53 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos spicata (L.) Bernh.389 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos tenuiloba Pomel15 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L.2556 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bulbosa L.965 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L.107 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth42 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L.2562 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L.1588 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC.510 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.1080 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum arvense L.19 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum majus A.Braun59 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenarium Waldst. & Kit.7 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L.4922 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All.27 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon maritimus Willd.35 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf.756 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr.183 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L.12076 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch628 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch.4321 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L.3118 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L.9880 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L.183 ചിത്രങ്ങൾ
Poterium sanguisorba L.61 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L.11943 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella laciniata (L.) L.1546 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L.18362 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L.7784 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L.28937 ചിത്രങ്ങൾ
Pseudognaphalium undulatum (L.) Hilliard & B.L.Burtt92 ചിത്രങ്ങൾ
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell.32 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn6270 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon85 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.4723 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria vulgaris Gaertn.820 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus cerris L.3715 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L.16317 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus rubra L.10998 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L.11113 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus arvensis L.403 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L.4424 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L.1694 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L.904 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus paludosus Poir.421 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L.563 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L.14299 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz731 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L.1337 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trilobus Desf.59 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L.12860 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L.27 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All.2659 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth1521 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L.1752 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L.5553 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L.2852 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda phyteuma L.1550 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria japonica Houtt.10005 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai2016 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus edulis Gaertn.161 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn.159 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich4231 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel.6 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus minor L.2584 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L.5127 ചിത്രങ്ങൾ
Ridolfia segetum (L.) Moris131 ചിത്രങ്ങൾ
Roemeria hybrida (L.) DC.340 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser926 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser2056 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L.20968 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev503 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L.3531 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tinctorum L.807 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L.6564 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fruticosus L.2234 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L.5992 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L.4745 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex bucephalophorus L.589 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray2149 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L.9554 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex cristatus DC.105 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex intermedius DC.280 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC.972 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L.87 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L.12301 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex palustris Sm.179 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L.2420 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex pulcher L.1887 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L.217 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sanguineus L.1303 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsiflorus Fingerh.247 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsoides Desf.854 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard.255 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L.904 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia pratensis L.14586 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verbenaca L.5285 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verticillata L.1658 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia viridis L.819 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L.8672 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L.27106 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L.3061 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L.15068 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L.1135 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L.1139 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa atropurpurea L.4401 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L.6836 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L.55 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L.2376 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort.557 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus giganteus (L.) Holub113 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus barbatus (L.) Thell.18 ചിത്രങ്ങൾ
Scilla bifolia L.4626 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják1213 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus annuus L.255 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv.55 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus hispanicus L.3360 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus maculatus L.225 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus subvillosus L.242 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus vermiculatus L.134 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench1938 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia auriculata L.2588 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia nodosa L.3552 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia peregrina L.769 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum acre L.6818 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum album L.9234 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum forsterianum Sm.816 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum ochroleucum Chaix655 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rubens L.514 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rupestre L.5189 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sediforme (Jacq.) Pau5652 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio inaequidens DC.6578 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio leucanthemifolius Poir.382 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lividus L.329 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio squalidus L.2950 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L.1564 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vernalis Waldst. & Kit.935 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viscosus L.721 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L.8561 ചിത്രങ്ങൾ
Serratula tinctoria L.773 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli tortuosum L.677 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov.12 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi R.A.W.Herrm.27 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv.1288 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen6 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult.2475 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv.1171 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L.3436 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis montana L.133 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis romana L.613 ചിത്രങ്ങൾ
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq.31 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conica L.504 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conoidea L.12 ചിത്രങ്ങൾ
Silene cretica L.42 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dichotoma Ehrh.651 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dioica (L.) Clairv.16268 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L.1511 ചിത്രങ്ങൾ
Silene inaperta L.11 ചിത്രങ്ങൾ
Silene latifolia Poir.18568 ചിത്രങ്ങൾ
Silene linicola C.C.Gmel.1 ചിത്രങ്ങൾ
Silene muscipula L.23 ചിത്രങ്ങൾ
Silene mutabilis L.35 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L.1125 ചിത്രങ്ങൾ
Silene nocturna L.322 ചിത്രങ്ങൾ
Silene portensis L.147 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vulgaris (Moench) Garcke13809 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn.8393 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L.5571 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L.9512 ചിത്രങ്ങൾ
Sison amomum L.288 ചിത്രങ്ങൾ
Sison segetum L.41 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrella aspera (L.) Spach120 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L.283 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium austriacum Jacq.883 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L.2097 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium loeselii L.1083 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop.5353 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L.287 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium polyceratium L.9 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC.74 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L.6276 ചിത്രങ്ങൾ
Smyrnium olusatrum L.4901 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chenopodioides Lam.1776 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L.13188 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav.1469 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L.14030 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L.12587 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum physalifolium Rusby201 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L.8286 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum villosum Mill.1760 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L.13291 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton5697 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea Bigelow36 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L.4611 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill12133 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L.11887 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus tenerrimus L.4326 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L.17514 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench2045 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers.2721 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L.1116 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula diandra (Guss.) Murb.10 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl.299 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula morisonii Boreau145 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula pentandra L.47 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br.377 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys annua (L.) L.498 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L.542 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys germanica L.1276 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys ocymastrum (L.) Briq.487 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys palustris L.4788 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys recta L.3110 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys sylvatica L.9050 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria graminea L.3805 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria holostea L.10205 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill.11147 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria neglecta Weihe752 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria pallida (Dumort.) Crép.2 ചിത്രങ്ങൾ
Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha74 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa pratensis Moench4058 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L.17468 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski81 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L.875 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L.16418 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser835 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg.19 ചിത്രങ്ങൾ
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell.110 ചിത്രങ്ങൾ
Teesdalia nudicaulis (L.) W.T.Aiton8 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium botrys L.334 ചിത്രങ്ങൾ
Theligonum cynocrambe L.245 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium humifusum DC.301 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium humile Vahl26 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi alliaceum L.193 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L.2436 ചിത്രങ്ങൾ
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ.60 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis barbata (L.) Gaertn.842 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis umbellata Bertol.118 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis virgata (Desf.) Bertol.11 ചിത്രങ്ങൾ
Tordylium apulum L.1338 ചിത്രങ്ങൾ
Tordylium maximum L.850 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis africana (Thunb.) Spreng.9 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis arvensis (Huds.) Link4429 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis japonica (Houtt.) DC.1349 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.88 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn.740 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon crocifolius L.309 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon dubius Scop.5264 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L.4345 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon pratensis L.7491 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All.160 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L.2050 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium angustifolium L.1440 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L.3162 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium bocconei Savi31 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb.3560 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cernuum Brot.11 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cherleri L.163 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth.2865 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L.1155 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L.141 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hirtum All.287 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L.1362 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L.6063 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium isthmocarpum Brot.18 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium lappaceum L.167 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium leucanthum M.Bieb.29 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium michelianum Savi55 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium micranthum Viv.65 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium nigrescens Viv.629 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L.16736 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium purpureum Loisel.327 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L.11532 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L.1230 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium retusum L.27 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium scabrum L.253 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium spumosum L.100 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium squamosum L.115 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium squarrosum L.34 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium stellatum L.1555 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium striatum L.228 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium strictum L.55 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L.538 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium tomentosum L.428 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium vesiculosum Savi63 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute9 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella esculenta Willd.328 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L.434 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute78 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute2 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip.1265 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch662 ചിത്രങ്ങൾ
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.614 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero27 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv.527 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L.21165 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L.1371 ചിത്രങ്ങൾ
Tuberaria guttata (L.) Fourr.1884 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa agenensis DC.872 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa aximensis E.P.Perrier & Songeon1 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa billietiana Jord.49 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa clusiana DC.693 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa didieri Jord.106 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa gesneriana L.7736 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa lortetii Jord.50 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa mauriana Jord. & Fourr.31 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa montisandrei J.Prudhomme42 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa planifolia Jord.26 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa platystigma Jord.5 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa raddii Reboul285 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa sylvestris L.3263 ചിത്രങ്ങൾ
Turgenia latifolia (L.) Hoffm.117 ചിത്രങ്ങൾ
Tussilago farfara L.10443 ചിത്രങ്ങൾ
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.647 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L.6837 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus x hollandica Mill.5 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy7249 ചിത്രങ്ങൾ
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt5360 ചിത്രങ്ങൾ
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt953 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica atrovirens Req. ex Loisel.66 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L.13572 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica membranacea Poir. ex Savigny197 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica pilulifera L.617 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L.3755 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert1265 ചിത്രങ്ങൾ
Valantia muralis L.178 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana officinalis L.7308 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella coronata (L.) DC.141 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella dentata (L.) Pollich191 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella discoidea (L.) Loisel.228 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella echinata (L.) DC.45 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella eriocarpa Desv.209 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr.5297 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella microcarpa Loisel.8 ചിത്രങ്ങൾ
Velezia rigida L.86 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L.3101 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum boerhavii L.2128 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum chaixii Vill.678 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum densiflorum Bertol.6004 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum lychnitis L.3339 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum nigrum L.8784 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L.2390 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum pulverulentum Vill.5873 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum sinuatum L.5419 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L.16029 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes1332 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L.7129 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica acinifolia L.53 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L.1140 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L.2801 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica chamaedrys L.16067 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica cymbalaria Bodard1414 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica dillenii Crantz38 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica filiformis Sm.2708 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica hederifolia L.2764 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica officinalis L.2992 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica opaca Fr.2 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L.295 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir.13231 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica polita Fr.1657 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica praecox All.52 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L.2976 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica sublobata M.A.Fisch.550 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica triphyllos L.126 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica verna L.170 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia angustifolia L.1 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia benghalensis L.533 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia bithynica (L.) L.551 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L.6783 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia dasycarpa Ten.32 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia disperma DC.161 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L.4806 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray1766 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hybrida L.1309 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia incana Gouan85 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia johannis Tamamsch.103 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L.280 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lutea L.745 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia melanops Sibth. & Sm.34 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia monantha Retz.286 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia narbonensis L.420 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia orobus DC.106 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia pannonica Crantz483 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia peregrina L.227 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L.12276 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia segetalis Thuill.14 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sepium L.5558 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia serratifolia Jacq.166 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tenuifolia Roth2934 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth8134 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L.13422 ചിത്രങ്ങൾ
Viola arvensis Murray4551 ചിത്രങ്ങൾ
Viola hirta L.1932 ചിത്രങ്ങൾ
Viola kitaibeliana Schult.311 ചിത്രങ്ങൾ
Viola riviniana Rchb.5618 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L.7576 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum album L.2337 ചിത്രങ്ങൾ
Visnaga daucoides Gaertn.1217 ചിത്രങ്ങൾ
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli44 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray159 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia ciliata Dumort.124 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia geniculata (L.) Link2 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia ligustica (All.) Link42 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia membranacea (L.) Dumort.12 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel.223 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia unilateralis (L.) Stace39 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium orientale L.421 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L.947 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L.4861 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum cylindraceum Sm.163 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum inapertum (L.) Mill.218 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L.23819 ചിത്രങ്ങൾ