കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik. 1793 ചിത്രങ്ങൾ
Acer campestre L. 10816 ചിത്രങ്ങൾ
Acer pseudoplatanus L. 12515 ചിത്രങ്ങൾ
Achillea millefolium L. 20933 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis aestivalis L. 413 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis annua L. 499 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis flammea Jacq. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Adonis microcarpa DC. 105 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops biuncialis Vis. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops cylindrica Host 36 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops geniculata Roth 538 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops neglecta Req. ex Bertol. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops triuncialis L. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Aegilops ventricosa Tausch 60 ചിത്രങ്ങൾ
Aegopodium podagraria L. 6418 ചിത്രങ്ങൾ
Aethusa cynapium L. 818 ചിത്രങ്ങൾ
Agrimonia eupatoria L. 6603 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostemma githago L. 2264 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis canina L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis capillaris L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis castellana Boiss. & Reut. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis gigantea Roth 69 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis stolonifera L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Agrostis vinealis Schreb. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Aira caryophyllea L. 253 ചിത്രങ്ങൾ
Aira cupaniana Guss. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Aira multiculmis Dumort. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 481 ചിത്രങ്ങൾ
Ajuga reptans L. 13438 ചിത്രങ്ങൾ
Alchemilla alpina L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande 14214 ചിത്രങ്ങൾ
Allium ampeloprasum L. 3325 ചിത്രങ്ങൾ
Allium cyrilli Ten. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Allium neapolitanum Cirillo 1479 ചിത്രങ്ങൾ
Allium nigrum L. 1850 ചിത്രങ്ങൾ
Allium oleraceum L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Allium pallens L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paniculatum L. 132 ചിത്രങ്ങൾ
Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don 197 ചിത്രങ്ങൾ
Allium polyanthum Schult. & Schult.f. 322 ചിത്രങ്ങൾ
Allium roseum L. 1769 ചിത്രങ്ങൾ
Allium rotundum L. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Allium scorodoprasum L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Allium subhirsutum L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Allium trifoliatum Cirillo 97 ചിത്രങ്ങൾ
Allium triquetrum L. 1835 ചിത്രങ്ങൾ
Allium vineale L. 1674 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus aequalis Sobol. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides Huds. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus pratensis L. 1276 ചിത്രങ്ങൾ
Alopecurus rendlei Eig 18 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea cannabina L. 793 ചിത്രങ്ങൾ
Althaea officinalis L. 1998 ചിത്രങ്ങൾ
Alyssum alyssoides (L.) L. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus albus L. 267 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitoides S.Watson 214 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus blitum L. 1092 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus caudatus L. 1954 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus deflexus L. 884 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus graecizans L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus hybridus L. 728 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus L. 4812 ചിത്രങ്ങൾ
Amaranthus viridis L. 567 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia L. 2634 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya DC. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia Spreng. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Ambrosia trifida L. 568 ചിത്രങ്ങൾ
Ammi majus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Ammoides pusilla (Brot.) Breistr. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 8251 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 1294 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus radiatus Loisel. 573 ചിത്രങ്ങൾ
Anacyclus valentinus L. 524 ചിത്രങ്ങൾ
Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd. 673 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa italica Retz. 1511 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa officinalis L. 2370 ചിത്രങ്ങൾ
Anchusa undulata L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace elongata L. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace maxima L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Androsace septentrionalis L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Andryala integrifolia L. 2239 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone coronaria L. 2059 ചിത്രങ്ങൾ
Anemone hortensis L. 1100 ചിത്രങ്ങൾ
Anethum graveolens L. 1359 ചിത്രങ്ങൾ
Angelica sylvestris L. 5371 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev 578 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski 1 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha madritensis (L.) Nevski 177 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha rubens (L.) Nevski 180 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha sterilis (L.) Nevski 1080 ചിത്രങ്ങൾ
Anisantha tectorum (L.) Nevski 108 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis arvensis L. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Anthemis cotula L. 732 ചിത്രങ്ങൾ
Anthericum liliago L. 2139 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum Boiss. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum Lag. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus caucalis M.Bieb. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. 680 ചിത്രങ്ങൾ
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 12293 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff 58 ചിത്രങ്ങൾ
Anthyllis vulneraria L. 4857 ചിത്രങ്ങൾ
Apera interrupta (L.) P.Beauv. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Apera spica-venti (L.) P.Beauv. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes arvensis L. 252 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes australis Rydb. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes floribunda (Murb.) Rothm. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Aphanes minutiflora (Azn.) Holub 2 ചിത്രങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris L. 14402 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée 248 ചിത്രങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 1094 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium lappa L. 5500 ചിത്രങ്ങൾ
Arctium minus (Hill) Bernh. 7796 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia L. 700 ചിത്രങ്ങൾ
Argentina anserina (L.) Rydb. 2372 ചിത്രങ്ങൾ
Arisarum vulgare O.Targ.Tozz. 1370 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia clematitis L. 1686 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia pallida Willd. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis Pomel 152 ചിത്രങ്ങൾ
Aristolochia rotunda L. 689 ചിത്രങ്ങൾ
Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Körte 71 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia annua L. 1603 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia biennis Willd. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia campestris L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia verlotiorum Lamotte 593 ചിത്രങ്ങൾ
Artemisia vulgaris L. 10149 ചിത്രങ്ങൾ
Arum italicum Mill. 9648 ചിത്രങ്ങൾ
Arum maculatum L. 4047 ചിത്രങ്ങൾ
Arundo donax L. 1738 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus acutifolius L. 1961 ചിത്രങ്ങൾ
Asparagus officinalis L. 1695 ചിത്രങ്ങൾ
Asperugo procumbens L. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula arvensis L. 117 ചിത്രങ്ങൾ
Asperula cynanchica L. 581 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus albus Mill. 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Asphodelus fistulosus L. 1440 ചിത്രങ്ങൾ
Asteriscus aquaticus (L.) Less. 261 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus boeticus L. 100 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus echinatus Murray 93 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus hamosus L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Astragalus sesameus L. 181 ചിത്രങ്ങൾ
Atocion armeria (L.) Raf. 840 ചിത്രങ്ങൾ
Atractylis cancellata L. 167 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex hortensis L. 456 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex littoralis L. 135 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex patula L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex prostrata Boucher ex DC. 760 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex rosea L. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex sagittata Borkh. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Atriplex tatarica L. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Avena barbata Pott ex Link 720 ചിത്രങ്ങൾ
Avena brevis Roth 1 ചിത്രങ്ങൾ
Avena fatua L. 1383 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sativa L. 862 ചിത്രങ്ങൾ
Avena sterilis L. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Avena strigosa Schreb. 22 ചിത്രങ്ങൾ
Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 60 ചിത്രങ്ങൾ
Ballota nigra L. 2546 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea intermedia Boreau 152 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea verna (Mill.) Asch. 772 ചിത്രങ്ങൾ
Barbarea vulgaris R.Br. 3577 ചിത്രങ്ങൾ
Bartsia trixago L. 1624 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott 44 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia prostrata (L.) Beck 66 ചിത്രങ്ങൾ
Bassia scoparia (L.) A.J.Scott 42 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia ciliata (Cirillo) T.Nees 4 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia romana (L.) Sweet 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bellevalia trifoliata (Ten.) Kunth 55 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis annua L. 1004 ചിത്രങ്ങൾ
Bellis perennis L. 10920 ചിത്രങ്ങൾ
Berteroa incana (L.) DC. 2485 ചിത്രങ്ങൾ
Beta vulgaris L. 3471 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens aurea (Aiton) Sherff 444 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens bipinnata L. 1434 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens frondosa L. 1516 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens pilosa L. 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens subalternans DC. 180 ചിത്രങ്ങൾ
Bidens tripartita L. 662 ചിത്രങ്ങൾ
Bifora radians M.Bieb. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella auriculata L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella cichoriifolia Loisel. 218 ചിത്രങ്ങൾ
Biscutella didyma L. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Biserrula epiglottis (L.) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison 24 ചിത്രങ്ങൾ
Biserrula pelecinus L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 1842 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum capitatum L. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Blitum virgatum L. 62 ചിത്രങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla 431 ചിത്രങ്ങൾ
Bombycilaena erecta (L.) Smoljan. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Borago officinalis L. 10754 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter 286 ചിത്രങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng 313 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult. 85 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv. 187 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. 240 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv. 648 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica fruticulosa Cirillo 93 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica napus L. 5076 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica nigra (L.) K.Koch 69 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica oleracea L. 4609 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica rapa L. 1606 ചിത്രങ്ങൾ
Brassica tournefortii Gouan 165 ചിത്രങ്ങൾ
Briza maxima L. 1145 ചിത്രങ്ങൾ
Briza media L. 509 ചിത്രങ്ങൾ
Briza minor L. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr. 462 ചിത്രങ്ങൾ
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 215 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus arvensis L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus catharticus Vahl 61 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus commutatus Schrad. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus grossus Desf. ex DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus hordeaceus L. 1521 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus intermedius Guss. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus japonicus Thunb. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus lanceolatus Roth 49 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus racemosus L. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus scoparius L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus secalinus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Bromus squarrosus L. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Bryonia cretica L. 4593 ചിത്രങ്ങൾ
Bufonia tenuifolia L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst. 594 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides incrassata (Guss.) I.M.Johnst. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M.Johnst. 2254 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias erucago L. 371 ചിത്രങ്ങൾ
Bunias orientalis L. 1077 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium bulbocastanum L. 88 ചിത്രങ്ങൾ
Bunium pachypodum P.W.Ball 8 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum baldense Turra 163 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum gerardi All. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum lancifolium Hornem. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum praealtum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum rotundifolium L. 292 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum semicompositum L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum subovatum Link ex Spreng. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Bupleurum tenuissimum L. 74 ചിത്രങ്ങൾ
Calendula arvensis (Vaill.) L. 242 ചിത്രങ്ങൾ
Calepina irregularis (Asso) Thell. 727 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina alyssum (Mill.) Thell. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina microcarpa Andrz. ex DC. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina rumelica Velen. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Camelina sativa (L.) Crantz 86 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula erinus L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula glomerata L. 4274 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculoides L. 2582 ചിത്രങ്ങൾ
Campanula rapunculus L. 4168 ചിത്രങ്ങൾ
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. 5451 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine flexuosa With. 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Cardamine hirsuta L. 1480 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus acicularis Bertol. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus crispus Guirão ex Nyman 26 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus nutans L. 2628 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus pycnocephalus L. 2481 ചിത്രങ്ങൾ
Carduus tenuiflorus Curtis 510 ചിത്രങ്ങൾ
Carex echinata Murray 169 ചിത്രങ്ങൾ
Carex flacca Schreb. 827 ചിത്രങ്ങൾ
Carex hirta L. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Carex pendula Huds. 2160 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina lanata L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Carlina vulgaris L. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Carpinus betulus L. 11447 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus caeruleus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Carthamus lanatus L. 915 ചിത്രങ്ങൾ
Catapodium rigidum (L.) C.E.Hubb. 206 ചിത്രങ്ങൾ
Caucalis platycarpos L. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Cenchrus incertus M.A.Curtis 11 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea aspera L. 2128 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea benedicta (L.) L. 169 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea calcitrapa L. 984 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea collina L. 485 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diffusa Lam. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea diluta Aiton 17 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea jacea L. 8673 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea melitensis L. 520 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea napifolia L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea pullata L. 482 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea scabiosa L. 4949 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurea solstitialis L. 850 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium erythraea Rafn 4630 ചിത്രങ്ങൾ
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce 422 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus calcitrapae (L.) Dufr. 670 ചിത്രങ്ങൾ
Centranthus ruber (L.) DC. 13505 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria syriaca (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium arvense L. 2991 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium diffusum Pers. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium dubium (Bastard) Guépin 25 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium fontanum Baumg. 1704 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium glomeratum Thuill. 1973 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium pumilum Curtis 233 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum Boiss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum L. 296 ചിത്രങ്ങൾ
Cerastium siculum Guss. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratocephala falcata (L.) Pers. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Ceratochloa carinata (Hook. & Arn.) Tutin 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe major L. 994 ചിത്രങ്ങൾ
Cerinthe minor L. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Chaenorrhinum minus (L.) Lange 265 ചിത്രങ്ങൾ
Chaerophyllum temulum L. 2670 ചിത്രങ്ങൾ
Chaiturus marrubiastrum (L.) Ehrh. ex Rchb. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum fuscatum (Brot.) Vasc. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Chamaemelum nobile (L.) All. 1418 ചിത്രങ്ങൾ
Chelidonium majus L. 14596 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes 97 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium album L. 9595 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium Sm. 246 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium strictum Roth 60 ചിത്രങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Chondrilla juncea L. 1047 ചിത്രങ്ങൾ
Chrozophora tinctoria (L.) A.Juss. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium endivia L. 1731 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium intybus L. 15777 ചിത്രങ്ങൾ
Cichorium pumilum Jacq. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium arvense (L.) Scop. 9348 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium palustre (L.) Coss. ex Scop. 406 ചിത്രങ്ങൾ
Cirsium vulgare (Savi) Ten. 13045 ചിത്രങ്ങൾ
Cladanthus mixtus (L.) Chevall. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Claytonia perfoliata Donn ex Willd. 1683 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis flammula L. 2447 ചിത്രങ്ങൾ
Clematis vitalba L. 11507 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium acinos (L.) Kuntze 281 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium nepeta (L.) Kuntze 2670 ചിത്രങ്ങൾ
Clinopodium vulgare L. 4676 ചിത്രങ്ങൾ
Clypeola jonthlaspi L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Coincya monensis (L.) Greuter & Burdet 115 ചിത്രങ്ങൾ
Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Conium maculatum L. 4824 ചിത്രങ്ങൾ
Conopodium majus (Gouan) Loret 928 ചിത്രങ്ങൾ
Conringia orientalis (L.) Dumort. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus althaeoides L. 1860 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus arvensis L. 10135 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus betonicifolius Mill. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus cantabrica L. 1103 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus dubius J.L.Gilbert 14 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus sepium L. 3918 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus siculus L. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus silvaticus Kit. 297 ചിത്രങ്ങൾ
Convolvulus tricolor L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Coriandrum sativum L. 1725 ചിത്രങ്ങൾ
Corispermum pallasii Steven 66 ചിത്രങ്ങൾ
Cornus sanguinea L. 15834 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla scorpioides (L.) Koch 44 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla securidaca L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Coronilla varia L. 4319 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola littoralis L. 160 ചിത്രങ്ങൾ
Corrigiola telephiifolia Pourr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus articulatus (Desf.) P.Beauv. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Corynephorus divaricatus (Pourr.) Breistr. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Cota tinctoria (L.) J.Gay 701 ചിത്രങ്ങൾ
Crassula tillaea Lest.-Garl. 236 ചിത്രങ്ങൾ
Crataegus monogyna Jacq. 19637 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bellidifolia Loisel. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis biennis L. 2173 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis bursifolia L. 792 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis capillaris (L.) Wallr. 5961 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis foetida L. 1027 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis pulchra L. 336 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis sancta (L.) Bornm. 1451 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis setosa Haller f. 989 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis tectorum Huds. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis vesicaria L. 1467 ചിത്രങ്ങൾ
Crepis zacintha (L.) Loisel. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella angustifolia L. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Crucianella latifolia L. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cruciata laevipes Opiz 3044 ചിത്രങ്ങൾ
Crupina vulgaris Pers. ex Cass. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cucurbita pepo L. 3572 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta approximata Bab. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta campestris Yunck. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epilinum Weihe 13 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta epithymum (L.) L. 653 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta europaea L. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta monogyna Vahl 34 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta planiflora Ten. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta scandens Brot. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Cuscuta suaveolens Ser. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Cyanus segetum Hill 9495 ചിത്രങ്ങൾ
Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Cymbalaria muralis P.Gaertn. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Cynodon dactylon (L.) Pers. 1250 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum creticum Mill. 1886 ചിത്രങ്ങൾ
Cynoglossum officinale L. 1663 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus cristatus L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus echinatus L. 380 ചിത്രങ്ങൾ
Cynosurus effusus Link 10 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus eragrostis Lam. 1311 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus esculentus L. 464 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus longus L. 238 ചിത്രങ്ങൾ
Cyperus rotundus L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Dactylis glomerata L. 5360 ചിത്രങ്ങൾ
Daphne laureola L. 2050 ചിത്രങ്ങൾ
Datura ferox L. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Datura stramonium L. 8499 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus carota L. 18068 ചിത്രങ്ങൾ
Daucus muricatus (L.) L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium ajacis L. 2489 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium consolida L. 1161 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium halteratum Sm. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium orientale J.Gay 164 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium pubescens DC. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Delphinium verdunense Balb. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 172 ചിത്രങ്ങൾ
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl 397 ചിത്രങ്ങൾ
Dianthus armeria L. 1493 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria ischaemum (Schreb.) Muhl. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. 1038 ചിത്രങ്ങൾ
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin 3003 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis erucoides (L.) DC. 3427 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis muralis (L.) DC. 442 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. 3273 ചിത്രങ്ങൾ
Diplotaxis viminea (L.) DC. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus fullonum L. 8830 ചിത്രങ്ങൾ
Dipsacus sativus (L.) Honck. 551 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia graveolens (L.) Greuter 453 ചിത്രങ്ങൾ
Dittrichia viscosa (L.) Greuter 4322 ചിത്രങ്ങൾ
Doronicum plantagineum L. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Draba muralis L. 129 ചിത്രങ്ങൾ
Draba verna L. 1030 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants 411 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants 72 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants 18 ചിത്രങ്ങൾ
Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants 121 ചിത്രങ്ങൾ
Ecballium elaterium (L.) A.Rich. 2609 ചിത്രങ്ങൾ
Echinaria capitata (L.) Desf. 71 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa colona (L.) Link 125 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv. 1138 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa muricata (P.Beauv.) Fernald 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinochloa oryzoides (Ard.) Fritsch 16 ചിത്രങ്ങൾ
Echinops ritro L. 2959 ചിത്രങ്ങൾ
Echium calycinum Viv. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Echium plantagineum L. 4132 ചിത്രങ്ങൾ
Echium vulgare L. 19121 ചിത്രങ്ങൾ
Eleusine indica (L.) Gaertn. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Elymus caninus (L.) L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Elytrigia intermedia (Host) Nevski 15 ചിത്രങ്ങൾ
Emex spinosa (L.) Campd. 177 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium angustifolium L. 9570 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium ciliatum Raf. 2945 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium hirsutum L. 7786 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium lanceolatum Sebast. & Mauri 46 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium montanum L. 1429 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium palustre L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium parviflorum Schreb. 1325 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium roseum (Schreb.) Schreb. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Epilobium tetragonum L. 1303 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum arvense L. 3064 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum palustre L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum ramosissimum Desf. 337 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum sylvaticum L. 1057 ചിത്രങ്ങൾ
Equisetum telmateia Ehrh. 3338 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis barrelieri Daveau 21 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis cilianensis (All.) Janch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis mexicana (Hornem.) Link 23 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis minor Host 124 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis multicaulis Steud. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees 25 ചിത്രങ്ങൾ
Eragrostis pilosa (L.) P.Beauv. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Eranthis hyemalis (L.) Salisb. 1536 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron acris L. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron annuus (L.) Desf. 6334 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron blakei Cabrera 5 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron bonariensis L. 831 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron canadensis L. 6086 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron floribundus (Kunth) Sch.Bip. 332 ചിത്രങ്ങൾ
Erigeron sumatrensis Retz. 1317 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium acaule (L.) Bech. & Thell. 338 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium botrys (Cav.) Bertol. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium chium (Burm.f.) Willd. 14 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium ciconium (L.) L'Hér. 1000 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium cicutarium (L.) L'Hér. 6342 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium laciniatum (Cav.) Willd. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium malacoides (L.) L'Hér. 1580 ചിത്രങ്ങൾ
Erodium moschatum (L.) L'Hér. 1825 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca sativa Mill. 644 ചിത്രങ്ങൾ
Eruca vesicaria (L.) Cav. 1308 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum gallicum (Willd.) O.E.Schulz 180 ചിത്രങ്ങൾ
Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz 446 ചിത്രങ്ങൾ
Ervum tetraspermum L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Eryngium campestre L. 3172 ചിത്രങ്ങൾ
Erysimum cheiranthoides L. 555 ചിത്രങ്ങൾ
Eupatorium cannabinum L. 11842 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia aleppica L. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia amygdaloides L. 4546 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia chamaesyce L. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia cyparissias L. 8938 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia esula L. 542 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia exigua L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia falcata L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia glyptosperma Engelm. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia helioscopia L. 4617 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia lathyris L. 4610 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia maculata L. 421 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia nutans Lag. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia peplus L. 3461 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia platyphyllos L. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia prostrata Aiton 725 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia pterococca Brot. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia segetalis L. 1096 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serpens Kunth 186 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia serrata L. 1692 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia stricta L. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia sulcata Lens ex Loisel. 55 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia taurinensis All. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Euphorbia terracina L. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum esculentum Moench 3149 ചിത്രങ്ങൾ
Fagopyrum tataricum (L.) Gaertn. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Fagus sylvatica L. 15595 ചിത്രങ്ങൾ
Falcaria vulgaris Bernh. 483 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve 485 ചിത്രങ്ങൾ
Fallopia dumetorum (L.) Holub 560 ചിത്രങ്ങൾ
Fatsia japonica (Thunb.) Decne. & Planch. 3166 ചിത്രങ്ങൾ
Fedia graciliflora Fisch. & C.A.Mey. 120 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca filiformis Pourr. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca heterophylla Lam. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca ovina L. 107 ചിത്രങ്ങൾ
Festuca rubra L. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Ficaria verna Huds. 14784 ചിത്രങ്ങൾ
Filago arvensis L. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Filago congesta Guss. ex DC. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Filago lutescens Jord. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Filago neglecta (Soy.-Will.) DC. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pygmaea L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Filago pyramidata L. 265 ചിത്രങ്ങൾ
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 6693 ചിത്രങ്ങൾ
Foeniculum vulgare Mill. 6913 ചിത്രങ്ങൾ
Fragaria vesca L. 8622 ചിത്രങ്ങൾ
Fraxinus excelsior L. 14232 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria agraria Lag. 122 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria barnolae Sennen & Pau 33 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bastardii Boreau 737 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria bicolor Sommier ex Nicotra 19 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria capreolata L. 2182 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria densiflora DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria kralikii Jord. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria muralis Sond. ex W.D.J.Koch 1059 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria officinalis L. 4639 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria parviflora Lam. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria petteri Rchb. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria reuteri Boiss. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria schleicheri Soy.-Will. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Fumaria vaillantii Loisel. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea lutea (L.) Ker Gawl. 943 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea pratensis (Pers.) Dumort. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet 312 ചിത്രങ്ങൾ
Galactites tomentosus Moench 2755 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis bifida Boenn. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis cebennensis (Braun-Blanq.) B.Bock 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis ladanum L. 441 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pubescens Besser 131 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis pyrenaica Bartl. 69 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis segetum Neck. 399 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis speciosa Mill. 659 ചിത്രങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit L. 5765 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga parviflora Cav. 2157 ചിത്രങ്ങൾ
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav. 1943 ചിത്രങ്ങൾ
Galium album Mill. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Galium aparine L. 7441 ചിത്രങ്ങൾ
Galium boreale L. 528 ചിത്രങ്ങൾ
Galium cinereum All. 2 ചിത്രങ്ങൾ
Galium divaricatum Pourr. ex Lam. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Galium lucidum All. 419 ചിത്രങ്ങൾ
Galium maritimum L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Galium mollugo L. 6276 ചിത്രങ്ങൾ
Galium murale (L.) All. 72 ചിത്രങ്ങൾ
Galium parisiense L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Galium tricornutum Dandy 128 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verrucosum Huds. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Galium verum L. 5654 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium scabrum C.Presl 2 ചിത്രങ്ങൾ
Gastridium ventricosum (Gouan) Schinz & Thell. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Gaudinia fragilis (L.) P.Beauv. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium columbinum L. 715 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium dissectum L. 3262 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium molle L. 6191 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium purpureum Vill. 2103 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pusillum L. 3743 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium pyrenaicum Burm.f. 3544 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium robertianum L. 15458 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium rotundifolium L. 2323 ചിത്രങ്ങൾ
Geranium tuberosum L. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Geropogon hybridus (L.) Sch.Bip. 205 ചിത്രങ്ങൾ
Geum urbanum L. 9457 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus communis L. 2218 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus italicus Mill. 2651 ചിത്രങ്ങൾ
Gladiolus x byzantinus Mill. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Glaucium corniculatum (L.) Curtis 1 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis coronaria (L.) Cass. ex Spach 2482 ചിത്രങ്ങൾ
Glebionis segetum (L.) Fourr. 3042 ചിത്രങ്ങൾ
Glechoma hederacea L. 14651 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria declinata Bréb. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria fluitans (L.) R.Br. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Glyceria notata Chevall. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Glycine max (L.) Merr. 849 ചിത്രങ്ങൾ
Gnaphalium uliginosum L. 614 ചിത്രങ്ങൾ
Gypsophila muralis L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Hainardia cylindrica (Willd.) Greuter 19 ചിത്രങ്ങൾ
Hedera helix L. 17557 ചിത്രങ്ങൾ
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt 133 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum glomeratum F.Dietr. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Hedysarum spinosissimum L. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum aegyptiacum (L.) Mill. 12 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum ledifolium (L.) Mill. 192 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 184 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus annuus L. 7660 ചിത്രങ്ങൾ
Helianthus tuberosus L. 4888 ചിത്രങ്ങൾ
Heliotropium europaeum L. 2639 ചിത്രങ്ങൾ
Helminthotheca echioides (L.) Holub 4240 ചിത്രങ്ങൾ
Heracleum sphondylium L. 13366 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria cinerea DC. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria glabra L. 333 ചിത്രങ്ങൾ
Herniaria hirsuta L. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Hibiscus trionum L. 630 ചിത്രങ്ങൾ
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng. 3559 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis biflora Spreng. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis ciliata Willd. 115 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis comosa L. 2308 ചിത്രങ്ങൾ
Hippocrepis multisiliquosa L. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Hippuris vulgaris L. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Hirschfeldia incana (L.) Lagr.-Foss. 273 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus lanatus L. 3100 ചിത്രങ്ങൾ
Holcus mollis L. 98 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum breistrofferi Greuter & Charpin 4 ചിത്രങ്ങൾ
Holosteum umbellatum L. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum geniculatum All. 21 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum marinum Huds. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum murinum L. 3911 ചിത്രങ്ങൾ
Hordeum vulgare L. 1849 ചിത്രങ്ങൾ
Hornungia petraea (L.) Rchb. 193 ചിത്രങ്ങൾ
Humulus lupulus L. 5192 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides hispanica (Mill.) Rothm. 2809 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. 5715 ചിത്രങ്ങൾ
Hyacinthus orientalis L. 4476 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium maximum (L.) Holub 946 ചിത്രങ്ങൾ
Hylotelephium telephium (L.) H. Ohba 602 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus albus L. 1001 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoscyamus niger L. 741 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris radiata L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Hyoseris scabra L. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum imberbe Sm. 284 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum pendulum L. 37 ചിത്രങ്ങൾ
Hypecoum procumbens L. 146 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum humifusum L. 489 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum linariifolium Vahl 109 ചിത്രങ്ങൾ
Hypericum perforatum L. 13938 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris achyrophorus L. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris glabra L. 714 ചിത്രങ്ങൾ
Hypochaeris radicata L. 6404 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis amara L. 948 ചിത്രങ്ങൾ
Iberis pinnata L. 257 ചിത്രങ്ങൾ
Ilex aquifolium L. 8838 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens glandulifera Royle 8699 ചിത്രങ്ങൾ
Impatiens parviflora DC. 3623 ചിത്രങ്ങൾ
Imperata cylindrica (L.) Raeusch. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Inula conyza (Griess.) DC. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Iris pseudacorus L. 5404 ചിത്രങ്ങൾ
Iris tuberosa L. 198 ചിത്രങ്ങൾ
Isatis tinctoria L. 1774 ചിത്രങ്ങൾ
Iva xanthiifolia Nutt. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Jacobaea vulgaris Gaertn. 14296 ചിത്രങ്ങൾ
Jasione montana L. 3345 ചിത്രങ്ങൾ
Juglans regia L. 10011 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus articulatus L. 396 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus bufonius L. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus capitatus Weigel 87 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus compressus Jacq. 78 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus conglomeratus L. 321 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus effusus L. 1853 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus foliosus Desf. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus hybridus Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Juncus inflexus L. 350 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch 64 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia elatine (L.) Dumort. 201 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Kickxia spuria (L.) Dumort. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Knautia arvensis (L.) Coult. 9956 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca muralis (L.) Gaertn. 1876 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca perennis L. 1784 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca saligna L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca serriola L. 7961 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl 584 ചിത്രങ്ങൾ
Lactuca virosa L. 1117 ചിത്രങ്ങൾ
Lagurus ovatus L. 2049 ചിത്രങ്ങൾ
Lamarckia aurea (L.) Moench 318 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium album L. 4406 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium amplexicaule L. 2701 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium bifidum Cirillo 102 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium hybridum Vill. 2334 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium maculatum (L.) L. 5419 ചിത്രങ്ങൾ
Lamium purpureum L. 10861 ചിത്രങ്ങൾ
Laphangium luteoalbum (L.) Tzvelev 566 ചിത്രങ്ങൾ
Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. 124 ചിത്രങ്ങൾ
Lapsana communis L. 7960 ചിത്രങ്ങൾ
Larix decidua Mill. 3370 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus angulatus L. 57 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus annuus L. 200 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus aphaca L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus cicera L. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus clymenum L. 834 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus hirsutus L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus inconspicuus L. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus japonicus Willd. 368 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus latifolius L. 6116 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus nissolia L. 254 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus ochrus (L.) DC. 250 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus pratensis L. 2491 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sativus L. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus setifolius L. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus sphaericus Retz. 269 ചിത്രങ്ങൾ
Lathyrus tuberosus L. 1128 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia falcata (Ten.) Fritsch ex Janch. 3 ചിത്രങ്ങൾ
Legousia hybrida (L.) Delarbre 92 ചിത്രങ്ങൾ
Lens culinaris Medik. 298 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon hispidus L. 1868 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon saxatilis Lam. 392 ചിത്രങ്ങൾ
Leontodon tuberosus L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Leonurus cardiaca L. 1811 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium campestre (L.) R.Br. 829 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium densiflorum Schrad. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium didymum L. 716 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium draba L. 4121 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium graminifolium L. 310 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium hirtum (L.) Sm. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium perfoliatum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium ruderale L. 137 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium sativum L. 344 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium squamatum Forssk. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Lepidium virginicum L. 877 ചിത്രങ്ങൾ
Leucanthemum vulgare (Vaill.) Lam. 2781 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria angustissima (Loisel.) Borbás 148 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria arvensis (L.) Desf. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria chalepensis (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link 32 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria pelisseriana (L.) Mill. 179 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria purpurea (L.) Mill. 1653 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria reflexa (L.) Desf. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria repens (L.) Mill. 2155 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria spartea (L.) Willd. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria supina (L.) Chaz. 652 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria triphylla (L.) Mill. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Linaria vulgaris Mill. 10302 ചിത്രങ്ങൾ
Linum nodiflorum L. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Linum strictum L. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Linum trigynum L. 151 ചിത്രങ്ങൾ
Linum usitatissimum L. 3337 ചിത്രങ്ങൾ
Lobularia maritima (L.) Desv. 7253 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia gallica (L.) Coss. & Germ. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Logfia minima (Sm.) Dumort. 108 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium multiflorum Lam. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium perenne L. 1698 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium remotum Schrank 3 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium rigidum Gaudin 73 ചിത്രങ്ങൾ
Lolium temulentum L. 23 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia simplex (Desf.) Raf. 35 ചിത്രങ്ങൾ
Lomelosia stellata (L.) Raf. 531 ചിത്രങ്ങൾ
Loncomelos narbonense (L.) Raf. 484 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus angustissimus L. 125 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus castellanus Boiss. & Reut. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus conimbricensis Brot. 25 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus corniculatus L. 14129 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus edulis L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus hispidus DC. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus ornithopodioides L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus parviflorus Desf. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus pedunculatus Cav. 1090 ചിത്രങ്ങൾ
Lotus tetragonolobus L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus albus L. 277 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus angustifolius L. 1608 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus cosentinii Guss. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus luteus L. 281 ചിത്രങ്ങൾ
Lupinus micranthus Guss. 173 ചിത്രങ്ങൾ
Lychnis flos-cuculi L. 3586 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopsis arvensis L. 1398 ചിത്രങ്ങൾ
Lycopus europaeus L. 3114 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb. 5227 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb. 695 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb. 17 ചിത്രങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris L. 4596 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum hyssopifolia L. 276 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum junceum Banks & Sol. 369 ചിത്രങ്ങൾ
Lythrum salicaria L. 14762 ചിത്രങ്ങൾ
Malcolmia africana (L.) R.Br. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Malope trifida Cav. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Malva alcea L. 7751 ചിത്രങ്ങൾ
Malva cretica Cav. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Malva moschata L. 3127 ചിത്രങ്ങൾ
Malva multiflora (Cav.) Soldano 321 ചിത്രങ്ങൾ
Malva neglecta Wallr. 2468 ചിത്രങ്ങൾ
Malva nicaeensis All. 76 ചിത്രങ്ങൾ
Malva parviflora L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Malva punctata (All.) Alef. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Malva sylvestris L. 18836 ചിത്രങ്ങൾ
Malva tournefortiana L. 168 ചിത്രങ്ങൾ
Malva trimestris (L.) Salisb. 1307 ചിത്രങ്ങൾ
Malva verticillata L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Mantisalca salmantica (L.) Briq. & Cavill. 620 ചിത്രങ്ങൾ
Marrubium vulgare L. 2631 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria chamomilla L. 6657 ചിത്രങ്ങൾ
Matricaria discoidea DC. 2043 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago arabica (L.) Huds. 1759 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago ciliaris (L.) All. 45 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago coronata (L.) Bartal. 91 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago disciformis DC. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago doliata Carmign. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago intertexta (L.) Mill. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago laciniata (L.) Mill. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago littoralis Loisel. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago lupulina L. 3932 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago minima (L.) L. 433 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. 84 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago murex Willd. 65 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago orbicularis (L.) Bartal. 459 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polyceratia (L.) Trautv. 39 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago polymorpha L. 1275 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago praecox DC. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rigidula (L.) All. 153 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago rugosa Desr. 31 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago sativa L. 9056 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago scutellata (L.) Mill. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago soleirolii Duby 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago tenoreana Ser. 4 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago truncatula Gaertn. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Medicago turbinata (L.) All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Melampyrum arvense L. 923 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus albus Medik. 3804 ചിത്രങ്ങൾ
Melilotus indicus (L.) All. 1494 ചിത്രങ്ങൾ
Melissa officinalis L. 7706 ചിത്രങ്ങൾ
Melomphis arabica (L.) Raf. 237 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha aquatica L. 4321 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha arvensis L. 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha longifolia (L.) L. 737 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha pulegium L. 1592 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha spicata L. 5373 ചിത്രങ്ങൾ
Mentha suaveolens Ehrh. 7566 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis ambigua L.f. 80 ചിത്രങ്ങൾ
Mercurialis annua L. 3509 ചിത്രങ്ങൾ
Mibora minima (L.) Desv. 134 ചിത്രങ്ങൾ
Micropyrum tenellum (L.) Link 59 ചിത്രങ്ങൾ
Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Misopates orontium (L.) Raf. 903 ചിത്രങ്ങൾ
Modiola caroliniana (L.) G.Don 58 ചിത്രങ്ങൾ
Montia arvensis Wallr. 70 ചിത്രങ്ങൾ
Montia fontana L. 131 ചിത്രങ്ങൾ
Moorochloa eruciformis (Sm.) Veldkamp 1 ചിത്രങ്ങൾ
Moricandia arvensis (L.) DC. 711 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari atlanticum Boiss. & Reut. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari botryoides (L.) Mill. 1523 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari comosum (L.) Mill. 5055 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari motelayi Foucaud 14 ചിത്രങ്ങൾ
Muscari neglectum Guss. ex Ten. 7589 ചിത്രങ്ങൾ
Myagrum perfoliatum L. 114 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis arvensis (L.) Hill 1341 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis balbisiana Jord. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis discolor Pers. 471 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis ramosissima Rochel 955 ചിത്രങ്ങൾ
Myosotis stricta Link ex Roem. & Schult. 529 ചിത്രങ്ങൾ
Myosoton aquaticum (L.) Moench 768 ചിത്രങ്ങൾ
Myosurus minimus L. 127 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus papyraceus Ker Gawl. 537 ചിത്രങ്ങൾ
Narcissus tazetta L. 1360 ചിത്രങ്ങൾ
Nasturtium officinale R.Br. 1356 ചിത്രങ്ങൾ
Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Nectaroscilla hyacinthoides (L.) Parl. 64 ചിത്രങ്ങൾ
Neoschischkinia pourretii (Willd.) Valdés & H.Scholz 1 ചിത്രങ്ങൾ
Nepeta cataria L. 2035 ചിത്രങ്ങൾ
Neslia paniculata (L.) Desv. 63 ചിത്രങ്ങൾ
Nicandra physalodes (L.) Gaertn. 1527 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella arvensis L. 383 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella damascena L. 8135 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella hispanica L. 110 ചിത്രങ്ങൾ
Nigella nigellastrum (L.) Willk. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Nonea echioides (L.) Roem. & Schult. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Nothoscordum borbonicum Kunth 63 ചിത്രങ്ങൾ
Notobasis syriaca (L.) Cass. 720 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 967 ചിത്രങ്ങൾ
Odontites viscosus (L.) Clairv. 94 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera biennis L. 8654 ചിത്രങ്ങൾ
Oenothera laciniata Hill 297 ചിത്രങ്ങൾ
Omphalodes linifolia (L.) Moench 89 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 144 ചിത്രങ്ങൾ
Onobrychis viciifolia Scop. 4842 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis alopecuroides L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis breviflora DC. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis mitissima L. 36 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis pubescens L. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis reclinata L. 516 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis spinosa L. 2658 ചിത്രങ്ങൾ
Ononis viscosa L. 103 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum acanthium L. 2897 ചിത്രങ്ങൾ
Onopordum illyricum L. 650 ചിത്രങ്ങൾ
Ophrys apifera Huds. 4293 ചിത്രങ്ങൾ
Origanum vulgare L. 12692 ചിത്രങ്ങൾ
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. 979 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum divergens Boreau 3632 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithogalum umbellatum L. 6430 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus compressus L. 377 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus perpusillus L. 329 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce 94 ചിത്രങ്ങൾ
Ornithopus sativus Brot. 118 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche amethystea Thuill. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche caryophyllacea Sm. 660 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche cernua Loefl. 102 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche crenata Forssk. 299 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche gracilis Sm. 810 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche hederae Duby 213 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche lutea Baumg. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche minor Sm. 1397 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche pubescens d'Urv. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Orobanche reticulata Wallr. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Osyris alba L. 1780 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis articulata Savigny 2778 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis corniculata L. 5860 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis debilis Kunth 1563 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis dillenii Jacq. 1274 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis fontana Bunge 311 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis latifolia Kunth 1593 ചിത്രങ്ങൾ
Oxalis pes-caprae L. 3478 ചിത്രങ്ങൾ
Pallenis spinosa (L.) Cass. 2616 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum capillare L. 370 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum dichotomiflorum Michx. 58 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum miliaceum L. 536 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum repens L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Panicum virgatum L. 510 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver apulum Ten. 15 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver argemone L. 681 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver dubium L. 1446 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver hybridum L. 493 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver pinnatifidum Moris 11 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver rhoeas L. 9671 ചിത്രങ്ങൾ
Papaver somniferum L. 6041 ചിത്രങ്ങൾ
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubb. 73 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia latifolia Caruel 30 ചിത്രങ്ങൾ
Parentucellia viscosa (L.) Caruel 546 ചിത്രങ്ങൾ
Paronychia echinulata Chater 16 ചിത്രങ്ങൾ
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 939 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum dilatatum Poir. 606 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum distichum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Paspalum vaginatum Sw. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Pastinaca sativa L. 3615 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria amphibia (L.) Delarbre 168 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 251 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 1257 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria maculosa Gray 5658 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria minor (Huds.) Opiz 144 ചിത്രങ്ങൾ
Persicaria orientalis (L.) Spach 1553 ചിത്രങ്ങൾ
Petasites hybridus (L.) G.Gaertn., B.Mey. & Scherb. 162 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood 79 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood 680 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga (L.) Link 950 ചിത്രങ്ങൾ
Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phacelia tanacetifolia Benth. 9332 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris aquatica L. 163 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris brachystachys Link 8 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris canariensis L. 266 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris coerulescens Desf. 89 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris minor Retz. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Phalaris paradoxa L. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche nana (Reut.) Soják 166 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche purpurea (Jacq.) Soják 191 ചിത്രങ്ങൾ
Phelipanche ramosa (L.) Pomel 229 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum arenarium L. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum nodosum L. 32 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum paniculatum Huds. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum pratense L. 1384 ചിത്രങ്ങൾ
Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. 3323 ചിത്രങ്ങൾ
Physalis alkekengi L. 2822 ചിത്രങ്ങൾ
Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 864 ചിത്രങ്ങൾ
Phytolacca americana L. 12724 ചിത്രങ്ങൾ
Picnomon acarna (L.) Cass. 199 ചിത്രങ്ങൾ
Picris hieracioides Sibth. & Sm. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Picris pauciflora Willd. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Picris rhagadioloides (L.) Desf. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Pilosella officinarum F.W.Schultz & Sch.Bip. 2486 ചിത്രങ്ങൾ
Pisum sativum L. 2114 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago afra L. 142 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago arenaria Waldst. & Kit. 149 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago bellardii All. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago coronopus L. 1248 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lagopus L. 774 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago lanceolata L. 10290 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago major L. 6181 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago media L. 2548 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago sempervirens Crantz 165 ചിത്രങ്ങൾ
Plantago weldenii Rchb. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos spicata (L.) Bernh. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Platycapnos tenuiloba Pomel 15 ചിത്രങ്ങൾ
Poa annua L. 1450 ചിത്രങ്ങൾ
Poa bulbosa L. 514 ചിത്രങ്ങൾ
Poa compressa L. 83 ചിത്രങ്ങൾ
Poa infirma Kunth 34 ചിത്രങ്ങൾ
Poa pratensis L. 1591 ചിത്രങ്ങൾ
Poa trivialis L. 627 ചിത്രങ്ങൾ
Podospermum laciniatum (L.) DC. 294 ചിത്രങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum (L.) L. 601 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum arvense L. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Polycnemum majus A.Braun 58 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum arenarium Waldst. & Kit. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum aviculare L. 3116 ചിത്രങ്ങൾ
Polygonum bellardii All. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon maritimus Willd. 30 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon monspeliensis (L.) Desf. 470 ചിത്രങ്ങൾ
Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Portulaca oleracea L. 7079 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch 343 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla erecta (L.) Raeusch. 575 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla recta L. 1925 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla reptans L. 6338 ചിത്രങ്ങൾ
Potentilla supina L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Poterium sanguisorba L. 4042 ചിത്രങ്ങൾ
Primula veris L. 7402 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella laciniata (L.) L. 1036 ചിത്രങ്ങൾ
Prunella vulgaris L. 11938 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus cerasus L. 2012 ചിത്രങ്ങൾ
Prunus spinosa L. 18542 ചിത്രങ്ങൾ
Psilurus incurvus (Gouan) Schinz & Thell. 20 ചിത്രങ്ങൾ
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 4222 ചിത്രങ്ങൾ
Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon 65 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 3146 ചിത്രങ്ങൾ
Pulicaria vulgaris Gaertn. 366 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus cerris L. 1916 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus robur L. 10882 ചിത്രങ്ങൾ
Quercus rubra L. 6810 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus acris L. 7238 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus arvensis L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus L. 2605 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus flammula L. 972 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus muricatus L. 527 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus paludosus Poir. 229 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus L. 367 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus repens L. 10391 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sardous Crantz 385 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus L. 825 ചിത്രങ്ങൾ
Ranunculus trilobus Desf. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus raphanistrum L. 5850 ചിത്രങ്ങൾ
Raphanus sativus L. 977 ചിത്രങ്ങൾ
Rapistrum rugosum (L.) All. 1197 ചിത്രങ്ങൾ
Reichardia picroides (L.) Roth 602 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda alba L. 1017 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda jacquini Rchb. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda lutea L. 3439 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda luteola L. 1791 ചിത്രങ്ങൾ
Reseda phyteuma L. 964 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria japonica Houtt. 6068 ചിത്രങ്ങൾ
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai 698 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus edulis Gaertn. 101 ചിത്രങ്ങൾ
Rhagadiolus stellatus (L.) Gaertn. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich 2570 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus angustifolius C.C.Gmel. 289 ചിത്രങ്ങൾ
Rhinanthus minor L. 1702 ചിത്രങ്ങൾ
Ribes rubrum L. 3157 ചിത്രങ്ങൾ
Ridolfia segetum (L.) Moris 3 ചിത്രങ്ങൾ
Roemeria hybrida (L.) DC. 222 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa palustris (L.) Besser 475 ചിത്രങ്ങൾ
Rorippa sylvestris (L.) Besser 1037 ചിത്രങ്ങൾ
Rosa canina L. 15872 ചിത്രങ്ങൾ
Rostraria cristata (L.) Tzvelev 310 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia peregrina L. 1999 ചിത്രങ്ങൾ
Rubia tinctorum L. 420 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus caesius L. 4923 ചിത്രങ്ങൾ
Rubus fruticosus L. 1118 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosa L. 3679 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex acetosella L. 3022 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex bucephalophorus L. 328 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex conglomeratus Murray 698 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex crispus L. 6957 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex cristatus DC. 51 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex intermedius DC. 195 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex longifolius DC. 223 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex maritimus L. 53 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex obtusifolius L. 8270 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex palustris Sm. 66 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex patientia L. 975 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex pulcher L. 749 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex roseus L. 139 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex sanguineus L. 641 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsiflorus Fingerh. 75 ചിത്രങ്ങൾ
Rumex thyrsoides Desf. 317 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina apetala Ard. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Sagina procumbens L. 577 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia pratensis L. 9698 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verbenaca L. 3374 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia verticillata L. 819 ചിത്രങ്ങൾ
Salvia viridis L. 431 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus ebulus L. 5087 ചിത്രങ്ങൾ
Sambucus nigra L. 19688 ചിത്രങ്ങൾ
Sanguisorba officinalis L. 1895 ചിത്രങ്ങൾ
Saponaria officinalis L. 9258 ചിത്രങ്ങൾ
Satureja hortensis L. 535 ചിത്രങ്ങൾ
Saxifraga tridactylites L. 578 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa atropurpurea L. 2331 ചിത്രങ്ങൾ
Scabiosa columbaria L. 4803 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix australis L. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Scandix pecten-veneris L. 1328 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 220 ചിത്രങ്ങൾ
Schedonorus giganteus (L.) Holub 52 ചിത്രങ്ങൾ
Schismus barbatus (L.) Thell. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Scilla bifolia L. 2559 ചിത്രങ്ങൾ
Scirpoides holoschoenus (L.) Soják 652 ചിത്രങ്ങൾ
Scleranthus annuus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Sclerochloa dura (L.) P.Beauv. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus hispanicus L. 1999 ചിത്രങ്ങൾ
Scolymus maculatus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus subvillosus L. 185 ചിത്രങ്ങൾ
Scorpiurus vermiculatus L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench 464 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia auriculata L. 1578 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia nodosa L. 1873 ചിത്രങ്ങൾ
Scrophularia peregrina L. 415 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum acre L. 4548 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum album L. 6384 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum forsterianum Sm. 513 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum ochroleucum Chaix 351 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rubens L. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum rupestre L. 3834 ചിത്രങ്ങൾ
Sedum sediforme (Jacq.) Pau 4248 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio inaequidens DC. 3876 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio leucanthemifolius Poir. 159 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio lividus L. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio squalidus L. 1028 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio sylvaticus L. 586 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vernalis Waldst. & Kit. 225 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio viscosus L. 446 ചിത്രങ്ങൾ
Senecio vulgaris L. 5586 ചിത്രങ്ങൾ
Serratula tinctoria L. 468 ചിത്രങ്ങൾ
Seseli tortuosum L. 424 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria adhaerens (Forssk.) Chiov. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria faberi R.A.W.Herrm. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria italica (L.) P.Beauv. 667 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria parviflora (Poir.) M.Kerguelen 9 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria pumila (Poir.) Roem. & Schult. 1368 ചിത്രങ്ങൾ
Setaria verticillata (L.) P.Beauv. 565 ചിത്രങ്ങൾ
Sherardia arvensis L. 2086 ചിത്രങ്ങൾ
Sicyos angulata L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis montana L. 93 ചിത്രങ്ങൾ
Sideritis romana L. 301 ചിത്രങ്ങൾ
Silene bellidifolia Juss. ex Jacq. 8 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conica L. 362 ചിത്രങ്ങൾ
Silene conoidea L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Silene cretica L. 24 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dichotoma Ehrh. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Silene dioica (L.) Clairv. 11024 ചിത്രങ്ങൾ
Silene gallica L. 990 ചിത്രങ്ങൾ
Silene inaperta L. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Silene latifolia Poir. 12594 ചിത്രങ്ങൾ
Silene linicola C.C.Gmel. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Silene muscipula L. 7 ചിത്രങ്ങൾ
Silene mutabilis L. 19 ചിത്രങ്ങൾ
Silene noctiflora L. 258 ചിത്രങ്ങൾ
Silene nocturna L. 216 ചിത്രങ്ങൾ
Silene portensis L. 86 ചിത്രങ്ങൾ
Silene vulgaris (Moench) Garcke 8867 ചിത്രങ്ങൾ
Silybum marianum (L.) Gaertn. 4982 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis alba L. 2474 ചിത്രങ്ങൾ
Sinapis arvensis L. 7021 ചിത്രങ്ങൾ
Sison amomum L. 164 ചിത്രങ്ങൾ
Sison segetum L. 33 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrella aspera (L.) Spach 94 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium altissimum L. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium austriacum Jacq. 479 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium irio L. 1192 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium loeselii L. 259 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium officinale (L.) Scop. 3428 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium orientale L. 207 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium polyceratium L. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Sisymbrium runcinatum Lag. ex DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Smilax aspera L. 3646 ചിത്രങ്ങൾ
Smyrnium olusatrum L. 2556 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum chenopodioides Lam. 945 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum dulcamara L. 8304 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium Cav. 940 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum lycopersicum L. 4863 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum nigrum L. 7166 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum physalifolium Rusby 120 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum sarachoides Sendtn. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum tuberosum L. 3640 ചിത്രങ്ങൾ
Solanum villosum Mill. 702 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago canadensis L. 8914 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago gigantea Aiton 2617 ചിത്രങ്ങൾ
Solidago virgaurea Bigelow 14 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus arvensis L. 2067 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus asper (L.) Hill 7928 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus oleraceus L. 6960 ചിത്രങ്ങൾ
Sonchus tenerrimus L. 2549 ചിത്രങ്ങൾ
Sorbus aucuparia L. 10313 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum bicolor (L.) Moench 1179 ചിത്രങ്ങൾ
Sorghum halepense (L.) Pers. 1513 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula arvensis L. 676 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula bocconii (Scheele) Pedersen 22 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula diandra (Guss.) Murb. 10 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula media (L.) Bartl. & H.L.Wendl. 219 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula morisonii Boreau 151 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula pentandra L. 61 ചിത്രങ്ങൾ
Spergula rubra J. Presl & C. Presl 13 ചിത്രങ്ങൾ
Sporobolus indicus (L.) R.Br. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys annua (L.) L. 290 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys arvensis (L.) L. 285 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys germanica L. 690 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys ocymastrum (L.) Briq. 280 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys palustris L. 2827 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys recta L. 1808 ചിത്രങ്ങൾ
Stachys sylvatica L. 5678 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria graminea L. 2292 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria holostea L. 7564 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria media (L.) Vill. 6568 ചിത്രങ്ങൾ
Stellaria neglecta Weihe 208 ചിത്രങ്ങൾ
Stipella capensis (Thunb.) Röser & Hamasha 30 ചിത്രങ്ങൾ
Succisa pratensis Moench 2426 ചിത്രങ്ങൾ
Symphytum officinale L. 11488 ചിത്രങ്ങൾ
Taeniatherum caput-medusae (L.) Nevski 61 ചിത്രങ്ങൾ
Tagetes minuta L. 388 ചിത്രങ്ങൾ
Tanacetum vulgare L. 10083 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum erythrospermum Andrz. ex Besser 270 ചിത്രങ്ങൾ
Taraxacum officinale F.H. Wigg. 3078 ചിത്രങ്ങൾ
Teesdalia coronopifolia (J.P.Bergeret) Thell. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Teucrium botrys L. 215 ചിത്രങ്ങൾ
Theligonum cynocrambe L. 121 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium humifusum DC. 157 ചിത്രങ്ങൾ
Thesium humile Vahl 26 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi alliaceum L. 90 ചിത്രങ്ങൾ
Thlaspi arvense L. 1409 ചിത്രങ്ങൾ
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis barbata (L.) Gaertn. 589 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis umbellata Bertol. 44 ചിത്രങ്ങൾ
Tolpis virgata (Desf.) Bertol. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tordylium apulum L. 750 ചിത്രങ്ങൾ
Tordylium maximum L. 497 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis africana (Thunb.) Spreng. 9 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis arvensis (Huds.) Link 2726 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis japonica (Houtt.) DC. 624 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis leptophylla (L.) Rchb.f. 49 ചിത്രങ്ങൾ
Torilis nodosa (L.) Gaertn. 409 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon crocifolius L. 191 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon dubius Scop. 2769 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon porrifolius L. 2924 ചിത്രങ്ങൾ
Tragopogon pratensis L. 5231 ചിത്രങ്ങൾ
Tragus racemosus (L.) All. 95 ചിത്രങ്ങൾ
Tribulus terrestris L. 1127 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium angustifolium L. 969 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium arvense L. 1985 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium bocconei Savi 26 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium campestre Schreb. 2283 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cernuum Brot. 11 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium cherleri L. 112 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium dubium Sibth. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium fragiferum L. 505 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium glomeratum L. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hirtum All. 214 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium hybridum L. 736 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium incarnatum L. 3537 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium isthmocarpum Brot. 18 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium lappaceum L. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium leucanthum M.Bieb. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium michelianum Savi 55 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium micranthum Viv. 43 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium nigrescens Viv. 210 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium pratense L. 11475 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium purpureum Loisel. 226 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium repens L. 7944 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium resupinatum L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium retusum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium scabrum L. 178 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium spumosum L. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium squamosum L. 82 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium squarrosum L. 27 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium stellatum L. 1061 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium striatum L. 174 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium strictum L. 40 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium subterraneum L. 325 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium tomentosum L. 324 ചിത്രങ്ങൾ
Trifolium vesiculosum Savi 20 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella altissima (Thuill.) Coulot & Rabaute 5 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella esculenta Willd. 221 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella foenum-graecum L. 133 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella officinalis (L.) Coulot & Rabaute 67 ചിത്രങ്ങൾ
Trigonella wojciechowskii Coulot & Rabaute 2 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum inodorum (L.) Sch.Bip. 373 ചിത്രങ്ങൾ
Tripleurospermum maritimum (L.) W.D.J.Koch 284 ചിത്രങ്ങൾ
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr. 381 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetaria panicea (Lam.) Paunero 13 ചിത്രങ്ങൾ
Trisetum flavescens (L.) P.Beauv. 293 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum aestivum L. 2055 ചിത്രങ്ങൾ
Triticum turgidum L. 393 ചിത്രങ്ങൾ
Tuberaria guttata (L.) Fourr. 1247 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa agenensis DC. 480 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa billietiana Jord. 38 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa clusiana DC. 360 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa didieri Jord. 34 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa gesneriana L. 4100 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa lortetii Jord. 13 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa mauriana Jord. & Fourr. 28 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa montisandrei J.Prudhomme 39 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa planifolia Jord. 26 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa platystigma Jord. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa raddii Reboul 88 ചിത്രങ്ങൾ
Tulipa sylvestris L. 1888 ചിത്രങ്ങൾ
Turgenia latifolia (L.) Hoffm. 97 ചിത്രങ്ങൾ
Tussilago farfara L. 6516 ചിത്രങ്ങൾ
Tyrimnus leucographus (L.) Cass. 331 ചിത്രങ്ങൾ
Ulex europaeus L. 4605 ചിത്രങ്ങൾ
Ulmus x hollandica Mill. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy 4309 ചിത്രങ്ങൾ
Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 3385 ചിത്രങ്ങൾ
Urospermum picroides (L.) Scop. ex F.W.Schmidt 404 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica atrovirens Req. ex Loisel. 41 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica dioica L. 9075 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica membranacea Poir. ex Savigny 5 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica pilulifera L. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Urtica urens L. 1845 ചിത്രങ്ങൾ
Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert 817 ചിത്രങ്ങൾ
Valantia muralis L. 99 ചിത്രങ്ങൾ
Valeriana officinalis L. 4238 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella coronata (L.) DC. 81 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella dentata (L.) Pollich 127 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella discoidea (L.) Loisel. 154 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella echinata (L.) DC. 42 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella eriocarpa Desv. 130 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella locusta (L.) Laterr. 3054 ചിത്രങ്ങൾ
Valerianella microcarpa Loisel. 6 ചിത്രങ്ങൾ
Velezia rigida L. 59 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum blattaria L. 2003 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum boerhavii L. 765 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum chaixii Vill. 291 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum densiflorum Bertol. 2327 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum lychnitis L. 1951 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum nigrum L. 5343 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum phlomoides L. 802 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum pulverulentum Vill. 3703 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum sinuatum L. 3136 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum thapsus L. 12679 ചിത്രങ്ങൾ
Verbascum virgatum Stokes 723 ചിത്രങ്ങൾ
Verbena officinalis L. 4297 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica acinifolia L. 47 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica agrestis L. 1045 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica arvensis L. 1633 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica chamaedrys L. 9587 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica cymbalaria Bodard 767 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica dillenii Crantz 36 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica filiformis Sm. 2188 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica hederifolia L. 3262 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica officinalis L. 1826 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica opaca Fr. 1 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica peregrina L. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica persica Poir. 6713 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica polita Fr. 312 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica praecox All. 50 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica serpyllifolia L. 1784 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica triphyllos L. 77 ചിത്രങ്ങൾ
Veronica verna L. 158 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia angustifolia L. 113 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia benghalensis L. 295 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia bithynica (L.) L. 354 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia cracca L. 3286 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia dasycarpa Ten. 224 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia disperma DC. 156 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia faba L. 2391 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hirsuta (L.) Gray 997 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia hybrida L. 719 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia incana Gouan 30 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia johannis Tamamsch. 67 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lathyroides L. 119 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia lutea L. 454 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia melanops Sibth. & Sm. 29 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia monantha Retz. 104 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia narbonensis L. 272 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia orobus DC. 96 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia pannonica Crantz 304 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia peregrina L. 152 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sativa L. 8135 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia segetalis Thuill. 176 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia sepium L. 3026 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia serratifolia Jacq. 123 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia tenuifolia Roth 1599 ചിത്രങ്ങൾ
Vicia villosa Roth 5962 ചിത്രങ്ങൾ
Vinca minor L. 8370 ചിത്രങ്ങൾ
Viola arvensis Murray 2745 ചിത്രങ്ങൾ
Viola hirta L. 500 ചിത്രങ്ങൾ
Viola kitaibeliana Schult. 190 ചിത്രങ്ങൾ
Viola riviniana Rchb. 3657 ചിത്രങ്ങൾ
Viola tricolor L. 4997 ചിത്രങ്ങൾ
Viscum album L. 1175 ചിത്രങ്ങൾ
Visnaga daucoides Gaertn. 504 ചിത്രങ്ങൾ
Vogtia annua (L.) Oberpr. & Sonboli 41 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia bromoides (L.) Gray 113 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia ciliata Dumort. 79 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia geniculata (L.) Link 2 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia ligustica (All.) Link 21 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia membranacea (L.) Dumort. 5 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia myuros (L.) C.C.Gmel. 136 ചിത്രങ്ങൾ
Vulpia unilateralis (L.) Stace 39 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium orientale L. 241 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium spinosum L. 533 ചിത്രങ്ങൾ
Xanthium strumarium L. 2753 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum cylindraceum Sm. 92 ചിത്രങ്ങൾ
Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 150 ചിത്രങ്ങൾ
Zea mays L. 1573 ചിത്രങ്ങൾ