കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Amaranthus albus L.

 
Amaranthaceae 347 266 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus

Amaranthus blitoides S.Watson

 
Amaranthaceae 314 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides

Amaranthus blitum L.

 
Amaranthaceae 1,562 1,294 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

 
Amaranthaceae 2,777 2,343 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
Amaranthaceae 1,276 899 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus graecizans L.

 
Amaranthaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans

Amaranthus hybridus L.

 
Amaranthaceae 920 656 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
Amaranthaceae 6,558 4,884 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus viridis L.

 
Amaranthaceae 907 692 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae 685 542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 222 135 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 465 296 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae 1,027 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 24 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae 99 65 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

 
Amaranthaceae 85 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica

Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott

 
Amaranthaceae 44 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia laniflora
Bassia laniflora
Bassia laniflora
Bassia laniflora

Bassia prostrata (L.) Beck

 
Amaranthaceae 82 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

 
Amaranthaceae 86 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
Amaranthaceae 6,562 5,503 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.

 
Amaranthaceae 927 590 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus

Blitum capitatum L.

 
Amaranthaceae 109 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

ബ്ലിറ്റം വിർജാറ്റം
Amaranthaceae 84 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum

Chenopodiastrum murale (L.) S. Fuentes

 
Amaranthaceae 268 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodiastrum murale
Chenopodiastrum murale
Chenopodiastrum murale
Chenopodiastrum murale

Chenopodium album L.

 
Amaranthaceae 12,057 9,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album
Chenopodium album

Chenopodium ficifolium Sm.

 
Amaranthaceae 560 431 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium
Chenopodium ficifolium

Chenopodium strictum Roth

 
Amaranthaceae 112 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum
Chenopodium strictum

Chenopodium vulvaria L.

 
Amaranthaceae 421 312 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria
Chenopodium vulvaria

Corispermum pallasii Steven

 
Amaranthaceae 82 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii
Corispermum pallasii

Cycloloma atriplicifolium (Spreng.) Coult.

 
Amaranthaceae 55 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycloloma atriplicifolium
Cycloloma atriplicifolium
Cycloloma atriplicifolium
Cycloloma atriplicifolium

Dysphania ambrosioides (L.) Mosyakin & Clemants

കാട്ടയമോദകം
Amaranthaceae 696 459 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides
Dysphania ambrosioides

Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 77 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania botrys
Dysphania botrys
Dysphania botrys
Dysphania botrys

Dysphania multifida (L.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 40 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania multifida
Dysphania multifida
Dysphania multifida
Dysphania multifida

Dysphania pumilio (R.Br.) Mosyakin & Clemants

 
Amaranthaceae 162 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dysphania pumilio
Dysphania pumilio
Dysphania pumilio
Dysphania pumilio

Polycnemum arvense L.

 
Amaranthaceae 18 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense
Polycnemum arvense

Polycnemum majus A.Braun

 
Amaranthaceae 58 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polycnemum majus
Polycnemum majus
Polycnemum majus
Polycnemum majus