കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 3,325 2,901 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cyrilli Ten.

 
Amaryllidaceae 21 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae 1,478 1,174 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
Amaryllidaceae 1,850 1,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
Amaryllidaceae 377 274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae 95 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae 132 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don

 
Amaryllidaceae 197 159 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium polyanthum Schult. & Schult.f. LC

 
Amaryllidaceae 322 196 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae 1,768 1,379 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae 269 237 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae 500 389 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae 1,466 1,161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae 267 193 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae 97 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae 1,834 1,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae 1,674 1,403 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
Amaryllidaceae 536 426 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus tazetta L.

നാർസിസസ് ടസെറ്റ
Amaryllidaceae 1,359 1,171 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta

Nothoscordum borbonicum Kunth

 
Amaryllidaceae 63 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum