കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Allium cyrilli Ten.

 
33 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
3,356 2,687 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
3,897 3,380 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
658 493 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
106 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
222 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don

 
731 571 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium roseum L.

 
3,586 2,835 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
509 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
932 747 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
2,628 2,118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
738 555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
237 188 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium vineale L.

 
3,275 2,751 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
1,253 1,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus tazetta L.

നാർസിസസ് ടസെറ്റ
3,118 2,650 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta

Nothoscordum borbonicum Kunth

 
96 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaryllidaceae
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum