കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Allium ampeloprasum L. LC

 
Amaryllidaceae 4,129 3,602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum
Allium ampeloprasum

Allium cyrilli Ten.

 
Amaryllidaceae 22 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli
Allium cyrilli

Allium neapolitanum Cirillo

 
Amaryllidaceae 1,971 1,569 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum
Allium neapolitanum

Allium nigrum L.

 
Amaryllidaceae 2,527 2,197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum
Allium nigrum

Allium oleraceum L.

 
Amaryllidaceae 463 335 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum
Allium oleraceum

Allium pallens L.

 
Amaryllidaceae 96 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens
Allium pallens

Allium paniculatum L.

 
Amaryllidaceae 166 124 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum
Allium paniculatum

Allium paradoxum (M.Bieb.) G.Don

 
Amaryllidaceae 349 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum
Allium paradoxum

Allium polyanthum Schult. & Schult.f. LC

 
Amaryllidaceae 431 275 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum
Allium polyanthum

Allium roseum L.

 
Amaryllidaceae 2,306 1,815 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum
Allium roseum

Allium rotundum L.

 
Amaryllidaceae 312 278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum
Allium rotundum

Allium scorodoprasum L.

 
Amaryllidaceae 656 520 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum
Allium scorodoprasum

Allium sphaerocephalon L.

 
Amaryllidaceae 1,805 1,432 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon
Allium sphaerocephalon

Allium subhirsutum L.

 
Amaryllidaceae 397 297 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum
Allium subhirsutum

Allium trifoliatum Cirillo

 
Amaryllidaceae 117 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum
Allium trifoliatum

Allium triquetrum L. LC

 
Amaryllidaceae 2,483 2,029 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum
Allium triquetrum

Allium vineale L.

 
Amaryllidaceae 2,126 1,767 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale
Allium vineale

Narcissus papyraceus Ker Gawl.

 
Amaryllidaceae 832 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus
Narcissus papyraceus

Narcissus tazetta L.

നാർസിസസ് ടസെറ്റ
Amaryllidaceae 2,035 1,730 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta
Narcissus tazetta

Nothoscordum borbonicum Kunth

 
Amaryllidaceae 83 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum
Nothoscordum borbonicum