കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Aegopodium podagraria L.

 
11,540 9,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria
Aegopodium podagraria

Aethusa cynapium L.

 
1,796 1,235 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium
Aethusa cynapium

Ammi majus L.

 
1,799 1,293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
2,473 2,057 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens

Anthriscus caucalis M.Bieb.

 
1,708 1,161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis
Anthriscus caucalis

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.

 
3,044 2,504 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium
Anthriscus cerefolium

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.

 
19,449 14,047 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris
Anthriscus sylvestris

Bifora radians M.Bieb.

 
158 93 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bifora radians
Bifora radians
Bifora radians
Bifora radians

Bifora testiculata (L.) Roth

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Apiaceae
Bifora testiculata

Bunium pachypodum P.W.Ball

 
9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum
Bunium pachypodum

Bupleurum baldense Turra

 
232 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense
Bupleurum baldense

Bupleurum gerardi All.

 
1 1 നിരീക്ഷണം
Apiaceae
Bupleurum gerardi

Bupleurum lancifolium Hornem.

 
29 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum lancifolium
Bupleurum lancifolium
Bupleurum lancifolium
Bupleurum lancifolium

Bupleurum praealtum L.

 
136 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum praealtum
Bupleurum praealtum
Bupleurum praealtum
Bupleurum praealtum

Bupleurum rotundifolium L.

 
465 319 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium
Bupleurum rotundifolium

Bupleurum semicompositum L.

 
44 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum semicompositum
Bupleurum semicompositum
Bupleurum semicompositum
Bupleurum semicompositum

Bupleurum subovatum Link ex Spreng.

 
76 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum subovatum
Bupleurum subovatum
Bupleurum subovatum
Bupleurum subovatum

Bupleurum tenuissimum L.

 
86 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Bupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimum
Bupleurum tenuissimum

Caucalis platycarpos L.

 
456 263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos
Caucalis platycarpos

Chaerophyllum temulum L.

 
5,335 3,522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum
Chaerophyllum temulum

Conium maculatum L.

ഹെമ്ലോക് പ്ലാന്റ്
7,684 5,874 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum
Conium maculatum

Conopodium majus (Gouan) Loret

 
1,773 1,146 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Conopodium majus
Conopodium majus
Conopodium majus
Conopodium majus

Coriandrum sativum L.

മല്ലി
3,144 2,676 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Coriandrum sativum

Eryngium campestre L.

 
5,178 4,052 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre
Eryngium campestre

Falcaria vulgaris Bernh.

 
924 661 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris
Falcaria vulgaris

Foeniculum vulgare Mill.

പെരുംജീരകം
10,777 8,746 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare
Foeniculum vulgare

Heracleum sphondylium L.

 
20,000 14,408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium
Heracleum sphondylium

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm.

 
2,093 1,588 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora
Orlaya grandiflora

Pastinaca sativa L.

 
6,302 4,327 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa
Pastinaca sativa

Ptychotis saxifraga (L.) Loret & Barrandon

 
86 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Ptychotis saxifraga
Ptychotis saxifraga
Ptychotis saxifraga
Ptychotis saxifraga

Ridolfia segetum (L.) Moris

 
136 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum
Ridolfia segetum

Scandix australis L.

 
67 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Scandix australis
Scandix australis
Scandix australis
Scandix australis

Scandix pecten-veneris L.

 
2,727 1,916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris
Scandix pecten-veneris

Seseli tortuosum L.

 
684 382 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum
Seseli tortuosum

Sison amomum L.

 
312 197 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Sison amomum
Sison amomum
Sison amomum
Sison amomum

Sison segetum L.

 
43 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Sison segetum
Sison segetum
Sison segetum
Sison segetum

Smyrnium olusatrum L.

 
5,794 4,130 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum
Smyrnium olusatrum

Tordylium apulum L.

 
1,566 1,085 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Tordylium apulum
Tordylium apulum
Tordylium apulum
Tordylium apulum

Tordylium maximum L.

 
880 476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Tordylium maximum
Tordylium maximum

Torilis africana (Thunb.) Spreng.

 
9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Torilis africana
Torilis africana
Torilis africana
Torilis africana

Torilis arvensis (Huds.) Link

 
4,554 3,052 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Torilis arvensis
Torilis arvensis
Torilis arvensis
Torilis arvensis

Torilis japonica (Houtt.) DC.

 
1,417 853 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Torilis japonica
Torilis japonica
Torilis japonica
Torilis japonica

Torilis leptophylla (L.) Rchb.f.

 
107 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Torilis leptophylla
Torilis leptophylla
Torilis leptophylla
Torilis leptophylla

Torilis nodosa (L.) Gaertn.

 
871 539 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Torilis nodosa
Loading...