കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Aristolochia clematitis L.

 
2,872 2,081 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia pallida Willd.

 
88 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida

Aristolochia rotunda L.

 
1,152 762 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochiaceae
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda