കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Agrostemma githago L.

 
Caryophyllaceae 2,412 2,021 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago
Agrostemma githago

Arenaria leptoclados (Rchb.) Guss.

 
Caryophyllaceae 53 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados
Arenaria leptoclados

Arenaria serpyllifolia L.

 
Caryophyllaceae 695 477 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia
Arenaria serpyllifolia

Atocion armeria (L.) Raf.

 
Caryophyllaceae 834 626 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria
Atocion armeria

Bufonia tenuifolia L.

 
Caryophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bufonia tenuifolia

Cerastium arvense L. LC

 
Caryophyllaceae 2,977 2,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense
Cerastium arvense

Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers.

 
Caryophyllaceae 35 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum
Cerastium brachypetalum

Cerastium diffusum Pers.

 
Caryophyllaceae 92 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum
Cerastium diffusum

Cerastium dubium (Bastard) Guépin

 
Caryophyllaceae 25 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium
Cerastium dubium

Cerastium fontanum Baumg.

 
Caryophyllaceae 1,693 1,261 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum
Cerastium fontanum

Cerastium glomeratum Thuill.

 
Caryophyllaceae 1,956 1,469 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum
Cerastium glomeratum

Cerastium pumilum Curtis

 
Caryophyllaceae 233 131 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum
Cerastium pumilum

Cerastium ramosissimum Boiss.

 
Caryophyllaceae 10 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum
Cerastium ramosissimum

Cerastium semidecandrum L.

 
Caryophyllaceae 293 202 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum
Cerastium semidecandrum

Cerastium siculum Guss.

 
Caryophyllaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cerastium siculum
Cerastium siculum
Cerastium siculum

Dianthus armeria L.

 
Caryophyllaceae 1,486 1,168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria
Dianthus armeria

Gypsophila muralis L.

 
Caryophyllaceae 290 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis
Gypsophila muralis

Herniaria cinerea DC.

 
Caryophyllaceae 8 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea
Herniaria cinerea

Herniaria glabra L.

 
Caryophyllaceae 331 254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra
Herniaria glabra

Herniaria hirsuta L.

 
Caryophyllaceae 178 115 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta
Herniaria hirsuta

Holosteum umbellatum L.

 
Caryophyllaceae 91 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum
Holosteum umbellatum

Lychnis flos-cuculi L.

 
Caryophyllaceae 3,568 2,942 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi
Lychnis flos-cuculi

Minuartia hybrida (Vill.) Schischk.

 
Caryophyllaceae 59 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Minuartia hybrida
Minuartia hybrida
Minuartia hybrida
Minuartia hybrida

Myosoton aquaticum (L.) Moench

 
Caryophyllaceae 749 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum
Myosoton aquaticum

Paronychia echinulata Chater

 
Caryophyllaceae 16 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata
Paronychia echinulata

Petrorhagia nanteuilii (Burnat) P.W.Ball & Heywood

 
Caryophyllaceae 79 42 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia nanteuilii
Petrorhagia nanteuilii
Petrorhagia nanteuilii
Petrorhagia nanteuilii

Petrorhagia prolifera (L.) P.W.Ball & Heywood

 
Caryophyllaceae 674 435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia prolifera
Petrorhagia prolifera

Petrorhagia saxifraga (L.) Link

 
Caryophyllaceae 918 685 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga
Petrorhagia saxifraga

Petrorhagia velutina (Guss.) P.W.Ball & Heywood

 
Caryophyllaceae 32 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petrorhagia velutina
Petrorhagia velutina
Petrorhagia velutina
Petrorhagia velutina

Polycarpon tetraphyllum (L.) L.

 
Caryophyllaceae 591 435 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum
Polycarpon tetraphyllum

Sagina apetala Ard.

 
Caryophyllaceae 190 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala
Sagina apetala

Sagina procumbens L.

 
Caryophyllaceae 574 447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens
Sagina procumbens

Saponaria officinalis L.

 
Caryophyllaceae 9,203 7,238 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis
Saponaria officinalis

Scleranthus annuus L.

 
Caryophyllaceae 153 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus
Scleranthus annuus

Silene bellidifolia Juss. ex Jacq.

 
Caryophyllaceae 8 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene bellidifolia
Silene bellidifolia
Silene bellidifolia
Silene bellidifolia

Silene conica L.

 
Caryophyllaceae 358 227 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene conica
Silene conica
Silene conica
Silene conica

Silene conoidea L.

 
Caryophyllaceae 9 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea
Silene conoidea

Silene cretica L.

 
Caryophyllaceae 22 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica
Silene cretica

Silene dichotoma Ehrh.

 
Caryophyllaceae 149 106 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma
Silene dichotoma

Silene dioica (L.) Clairv.

 
Caryophyllaceae 10,952 9,148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica
Silene dioica

Silene gallica L.

 
Caryophyllaceae 975 645 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica
Silene gallica

Silene inaperta L.

 
Caryophyllaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta
Silene inaperta

Silene latifolia Poir.

 
Caryophyllaceae 12,417 9,362 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia
Silene latifolia

Silene linicola C.C.Gmel.

 
Caryophyllaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Silene linicola

Silene muscipula L.

 
Caryophyllaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula
Silene muscipula

Silene mutabilis L.

 
Caryophyllaceae 19 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis
Silene mutabilis

Silene noctiflora L.

 
Caryophyllaceae 252 172 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora
Silene noctiflora

Silene nocturna L.

 
Caryophyllaceae 214 121 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna
Silene nocturna

Silene portensis L.

 
Caryophyllaceae 83 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Silene portensis
Loading...