കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla LC

 
Cyperaceae 437 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus
Bolboschoenus maritimus

Carex echinata Murray LC

 
Cyperaceae 172 113 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carex echinata
Carex echinata
Carex echinata
Carex echinata

Carex flacca Schreb.

 
Cyperaceae 835 555 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carex flacca
Carex flacca
Carex flacca
Carex flacca

Carex hirta L.

 
Cyperaceae 360 232 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carex hirta
Carex hirta
Carex hirta
Carex hirta

Carex pendula Huds.

 
Cyperaceae 2,190 1,529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carex pendula
Carex pendula
Carex pendula
Carex pendula

Cyperus eragrostis Lam. LC

 
Cyperaceae 1,336 1,046 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis
Cyperus eragrostis

Cyperus esculentus L. LC

 
Cyperaceae 471 351 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus
Cyperus esculentus

Cyperus longus L. LC

 
Cyperaceae 245 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus
Cyperus longus

Cyperus rotundus L. LC

മുത്തങ്ങ
Cyperaceae 407 293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus
Cyperus rotundus

Scirpoides holoschoenus (L.) Soják LC

 
Cyperaceae 667 392 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scirpoides holoschoenus
Scirpoides holoschoenus
Scirpoides holoschoenus
Scirpoides holoschoenus