കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Anthyllis circinnata (L.) D.D.Sokoloff

 
100 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Anthyllis circinnata
Anthyllis circinnata
Anthyllis circinnata
Anthyllis circinnata

Anthyllis vulneraria L.

 
8,566 6,560 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria
Anthyllis vulneraria

Astragalus boeticus L.

 
186 111 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus
Astragalus boeticus

Astragalus echinatus Murray

 
109 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Astragalus echinatus
Astragalus echinatus
Astragalus echinatus
Astragalus echinatus

Astragalus hamosus L.

 
603 337 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Astragalus hamosus
Astragalus hamosus
Astragalus hamosus
Astragalus hamosus

Astragalus stella L.

 
2 1 നിരീക്ഷണം
Fabaceae
Astragalus stella
Astragalus stella

Biserrula epiglottis (L.) Coulot, Rabaute & J.-M.Tison

 
24 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Biserrula epiglottis
Biserrula epiglottis
Biserrula epiglottis
Biserrula epiglottis

Biserrula pelecinus L.

 
99 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Biserrula pelecinus
Biserrula pelecinus
Biserrula pelecinus
Biserrula pelecinus

Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.

 
260 200 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa
Bituminaria bituminosa

Coronilla scorpioides (L.) Koch

 
84 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Coronilla scorpioides
Coronilla scorpioides
Coronilla scorpioides
Coronilla scorpioides

Coronilla securidaca L.

 
167 77 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Coronilla securidaca
Coronilla securidaca
Coronilla securidaca
Coronilla securidaca

Coronilla varia L.

 
7,093 5,506 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Coronilla varia
Coronilla varia
Coronilla varia
Coronilla varia

Dorycnopsis gerardi (L.) Boiss.

 
102 35 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Dorycnopsis gerardi
Dorycnopsis gerardi
Dorycnopsis gerardi
Dorycnopsis gerardi

Ervum tetraspermum L.

 
9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Ervum tetraspermum
Ervum tetraspermum
Ervum tetraspermum
Ervum tetraspermum

Glycine max (L.) Merr.

സോയാബീൻസ്
2,255 1,967 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Glycine max
Glycine max
Glycine max
Glycine max

Hedysarum glomeratum F.Dietr.

 
86 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Hedysarum glomeratum
Hedysarum glomeratum
Hedysarum glomeratum
Hedysarum glomeratum

Hedysarum spinosissimum L.

 
222 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Hedysarum spinosissimum
Hedysarum spinosissimum
Hedysarum spinosissimum
Hedysarum spinosissimum

Hippocrepis biflora Spreng.

 
227 110 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Hippocrepis biflora
Hippocrepis biflora
Hippocrepis biflora
Hippocrepis biflora

Hippocrepis ciliata Willd.

 
190 89 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis ciliata

Hippocrepis multisiliquosa L.

 
32 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Hippocrepis multisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa

Lathyrus clymenum L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ലാതിറസ് ക്ലൈമനം
1,869 1,274 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lathyrus clymenum
Lathyrus clymenum
Lathyrus clymenum
Lathyrus clymenum

Lathyrus nissolia L.LC
ആശങ്കാജനകമല്ലാത്തത്

ലാത്വൈറസ് നിസോളിയ
410 313 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lathyrus nissolia
Lathyrus nissolia
Lathyrus nissolia
Lathyrus nissolia

Lathyrus sativus L.

ലാതിറസ് സറ്റൈവസ്
123 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lathyrus sativus
Lathyrus sativus
Lathyrus sativus
Lathyrus sativus

Lens culinaris Medik.

 
572 414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris
Lens culinaris

Lotus angustissimus L.

 
229 114 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus angustissimus
Lotus angustissimus
Lotus angustissimus
Lotus angustissimus

Lotus castellanus Boiss. & Reut.

 
4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus castellanus
Lotus castellanus
Lotus castellanus
Lotus castellanus

Lotus conimbricensis Brot.

 
37 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus conimbricensis
Lotus conimbricensis
Lotus conimbricensis
Lotus conimbricensis

Lotus corniculatus L.

 
18,847 15,262 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus
Lotus corniculatus

Lotus hispidus DC.

 
58 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus hispidus
Lotus hispidus
Lotus hispidus
Lotus hispidus

Lotus ornithopodioides L.

 
701 467 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus ornithopodioides
Lotus ornithopodioides
Lotus ornithopodioides
Lotus ornithopodioides

Lotus parviflorus Desf.

 
172 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus parviflorus
Lotus parviflorus
Lotus parviflorus
Lotus parviflorus

Lotus pedunculatus Cav.

 
3,634 2,698 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Fabaceae
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Lotus pedunculatus
Loading...