കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 535 378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 16,090 13,731 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans

Ballota nigra L.

 
Lamiaceae 2,700 1,907 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra
Ballota nigra

Clinopodium acinos (L.) Kuntze

 
Lamiaceae 314 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clinopodium acinos
Clinopodium acinos
Clinopodium acinos
Clinopodium acinos

Clinopodium nepeta (L.) Kuntze

 
Lamiaceae 2,743 1,822 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clinopodium nepeta
Clinopodium nepeta
Clinopodium nepeta
Clinopodium nepeta

Clinopodium vulgare L.

 
Lamiaceae 4,749 3,505 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare
Clinopodium vulgare

Galeopsis angustifolia Ehrh. ex Hoffm.

 
Lamiaceae 476 282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia
Galeopsis angustifolia

Galeopsis bifida Boenn.

 
Lamiaceae 228 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida
Galeopsis bifida

Galeopsis ladanum L.

 
Lamiaceae 444 289 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum
Galeopsis ladanum

Galeopsis pubescens Besser

 
Lamiaceae 135 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens
Galeopsis pubescens

Galeopsis pyrenaica Bartl.

 
Lamiaceae 72 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica
Galeopsis pyrenaica

Galeopsis segetum Neck. DD

 
Lamiaceae 408 247 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum
Galeopsis segetum

Galeopsis speciosa Mill.

 
Lamiaceae 656 514 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa
Galeopsis speciosa

Galeopsis tetrahit L.

 
Lamiaceae 5,873 4,263 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit
Galeopsis tetrahit

Glechoma hederacea L.

 
Lamiaceae 17,259 14,721 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glechoma hederacea
Glechoma hederacea
Glechoma hederacea
Glechoma hederacea

Lamium album L.

 
Lamiaceae 5,070 4,052 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamium album
Lamium album
Lamium album
Lamium album

Lamium amplexicaule L.

 
Lamiaceae 3,254 2,625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule
Lamium amplexicaule

Lamium bifidum Cirillo

 
Lamiaceae 123 72 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamium bifidum
Lamium bifidum
Lamium bifidum
Lamium bifidum

Lamium hybridum Vill.

 
Lamiaceae 2,937 2,486 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamium hybridum
Lamium hybridum
Lamium hybridum
Lamium hybridum

Lamium maculatum (L.) L.

ലാമിയം മാകുലേറ്റം
Lamiaceae 6,391 4,985 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamium maculatum
Lamium maculatum
Lamium maculatum
Lamium maculatum

Lamium purpureum L.

ലാമിയം പർപൂറിയം
Lamiaceae 12,203 10,443 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamium purpureum
Lamium purpureum
Lamium purpureum
Lamium purpureum

Leonurus cardiaca L.

 
Lamiaceae 1,904 1,576 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca
Leonurus cardiaca

Lycopus europaeus L. LC

 
Lamiaceae 3,218 2,419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus
Lycopus europaeus

Marrubium vulgare L.

 
Lamiaceae 2,978 2,427 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare
Marrubium vulgare

Melissa officinalis L.

 
Lamiaceae 8,267 7,414 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melissa officinalis
Melissa officinalis
Melissa officinalis
Melissa officinalis

Mentha aquatica L. LC

 
Lamiaceae 4,516 3,594 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha aquatica
Mentha aquatica
Mentha aquatica
Mentha aquatica

Mentha arvensis L. LC

 
Lamiaceae 1,623 1,282 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Mentha arvensis
Mentha arvensis

Mentha longifolia (L.) L. LC

 
Lamiaceae 790 617 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha longifolia
Mentha longifolia
Mentha longifolia
Mentha longifolia

Mentha pulegium L. LC

 
Lamiaceae 1,645 1,279 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha pulegium
Mentha pulegium
Mentha pulegium
Mentha pulegium

Mentha spicata L. LC

 
Lamiaceae 5,738 4,964 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha spicata
Mentha spicata
Mentha spicata
Mentha spicata

Mentha suaveolens Ehrh. LC

 
Lamiaceae 8,004 6,724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mentha suaveolens
Mentha suaveolens
Mentha suaveolens
Mentha suaveolens

Nepeta cataria L.

കാറ്റ്നിപ്പ്
Lamiaceae 2,165 1,788 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nepeta cataria
Nepeta cataria
Nepeta cataria
Nepeta cataria

Origanum vulgare L.

 
Lamiaceae 13,151 10,724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare
Origanum vulgare

Prunella laciniata (L.) L.

 
Lamiaceae 1,041 739 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunella laciniata
Prunella laciniata
Prunella laciniata
Prunella laciniata

Prunella vulgaris L. LC

 
Lamiaceae 12,273 10,077 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris
Prunella vulgaris

Salvia pratensis L.

 
Lamiaceae 10,558 8,317 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia pratensis
Salvia pratensis
Salvia pratensis
Salvia pratensis

Salvia verbenaca L.

 
Lamiaceae 4,134 2,819 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia verbenaca
Salvia verbenaca
Salvia verbenaca
Salvia verbenaca

Salvia verticillata L.

 
Lamiaceae 846 625 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia verticillata
Salvia verticillata
Salvia verticillata
Salvia verticillata

Salvia viridis L.

 
Lamiaceae 456 339 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salvia viridis
Salvia viridis
Salvia viridis
Salvia viridis

Satureja hortensis L.

 
Lamiaceae 586 492 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Satureja hortensis
Satureja hortensis

Sideritis montana L.

 
Lamiaceae 94 39 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sideritis montana
Sideritis montana
Sideritis montana
Sideritis montana

Sideritis romana L.

 
Lamiaceae 341 210 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sideritis romana
Sideritis romana
Sideritis romana
Sideritis romana

Stachys annua (L.) L.

 
Lamiaceae 296 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua
Stachys annua

Stachys arvensis (L.) L.

 
Lamiaceae 345 226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Stachys arvensis
Stachys arvensis

Stachys germanica L.

 
Lamiaceae 726 522 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys germanica
Stachys germanica
Stachys germanica
Stachys germanica

Stachys ocymastrum (L.) Briq.

 
Lamiaceae 361 245 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys ocymastrum
Stachys ocymastrum
Stachys ocymastrum
Stachys ocymastrum

Stachys palustris L. LC

 
Lamiaceae 2,875 2,234 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys palustris
Stachys palustris
Stachys palustris
Stachys palustris

Stachys recta L.

 
Lamiaceae 1,944 1,298 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys recta
Stachys recta
Stachys recta
Stachys recta

Stachys sylvatica L.

 
Lamiaceae 5,992 4,483 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stachys sylvatica
Stachys sylvatica
Stachys sylvatica
Stachys sylvatica
Loading...