കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 2,376 1,862 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae 1,087 719 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

അൽതീ ഒഫിഷിനാലിസ്
Malvaceae 2,592 1,875 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 801 615 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 27 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
Malvaceae 9,579 7,538 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae 102 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae 3,949 2,795 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
Malvaceae 524 338 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
Malvaceae 3,660 2,820 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
Malvaceae 107 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1,666 1,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
Malvaceae 20 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

 
Malvaceae 22,783 18,606 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae 204 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae 1,862 1,519 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae 115 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae 104 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana