കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
Malvaceae 1,792 1,395 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae 793 524 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

അൽതീ ഒഫിഷിനാലിസ്
Malvaceae 1,998 1,441 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
Malvaceae 627 480 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
Malvaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
Malvaceae 7,750 6,103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
Malvaceae 79 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
Malvaceae 3,127 2,226 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
Malvaceae 321 199 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
Malvaceae 2,467 1,930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
Malvaceae 76 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
Malvaceae 1,120 916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
Malvaceae 7 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva sylvestris L.

 
Malvaceae 18,829 15,580 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
Malvaceae 168 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
Malvaceae 1,307 1,071 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
Malvaceae 79 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
Malvaceae 58 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana