കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Abutilon theophrasti Medik.

 
2,864 2,258 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti
Abutilon theophrasti

Althaea cannabina L.

 
1,393 923 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

അൽതീ ഒഫിഷിനാലിസ്
3,184 2,325 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis

Hibiscus trionum L.

 
1,015 781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum
Hibiscus trionum

Malope trifida Cav.

 
67 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida
Malope trifida

Malva alcea L.

 
11,886 9,407 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea
Malva alcea

Malva cretica Cav.

 
133 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica
Malva cretica

Malva moschata L.

 
4,840 3,378 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata
Malva moschata

Malva multiflora (Cav.) Soldano

 
940 639 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora
Malva multiflora

Malva neglecta Wallr.

Common Mallow
4,952 3,807 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta
Malva neglecta

Malva nicaeensis All.

 
144 99 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis
Malva nicaeensis

Malva parviflora L.

 
2,406 1,965 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora
Malva parviflora

Malva punctata (All.) Alef.

 
31 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata
Malva punctata

Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn.

 
23 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva setigera
Malva setigera
Malva setigera
Malva setigera

Malva sylvestris L.

 
25,198 20,509 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris
Malva sylvestris

Malva tournefortiana L.

 
324 216 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana
Malva tournefortiana

Malva trimestris (L.) Salisb.

 
2,455 1,982 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris
Malva trimestris

Malva verticillata L.

 
189 123 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata
Malva verticillata

Modiola caroliniana (L.) G.Don

 
154 122 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana
Modiola caroliniana