കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegilops biuncialis Vis. LC

 
Poaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis
Aegilops biuncialis

Aegilops cylindrica Host LC

 
Poaceae 36 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica
Aegilops cylindrica

Aegilops geniculata Roth LC

 
Poaceae 538 415 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata
Aegilops geniculata

Aegilops neglecta Req. ex Bertol. LC

 
Poaceae 79 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta
Aegilops neglecta

Aegilops triuncialis L. LC

 
Poaceae 96 58 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis
Aegilops triuncialis

Aegilops ventricosa Tausch LC

 
Poaceae 60 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa
Aegilops ventricosa

Agrostis canina L. LC

 
Poaceae 39 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina
Agrostis canina

Agrostis capillaris L.

 
Poaceae 765 602 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris
Agrostis capillaris

Agrostis castellana Boiss. & Reut.

 
Poaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana
Agrostis castellana

Agrostis gigantea Roth

 
Poaceae 69 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea
Agrostis gigantea

Agrostis stolonifera L. LC

 
Poaceae 265 165 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera
Agrostis stolonifera

Agrostis vinealis Schreb.

 
Poaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis
Agrostis vinealis

Aira caryophyllea L.

 
Poaceae 256 181 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea
Aira caryophyllea

Aira cupaniana Guss.

 
Poaceae 30 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana
Aira cupaniana

Aira multiculmis Dumort.

 
Poaceae 19 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis
Aira multiculmis

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Alopecurus geniculatus L.

 
Poaceae 57 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus
Alopecurus geniculatus

Alopecurus myosuroides Huds.

 
Poaceae 290 178 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides
Alopecurus myosuroides

Alopecurus pratensis L.

 
Poaceae 1,276 976 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis
Alopecurus pratensis

Alopecurus rendlei Eig

 
Poaceae 18 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei
Alopecurus rendlei

Anisantha diandra (Roth) Tutin ex Tzvelev

 
Poaceae 578 419 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra
Anisantha diandra

Anisantha fasciculata (C.Presl) Nevski

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Anisantha fasciculata

Anisantha madritensis (L.) Nevski

 
Poaceae 177 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis
Anisantha madritensis

Anisantha rubens (L.) Nevski

 
Poaceae 180 138 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens
Anisantha rubens

Anisantha sterilis (L.) Nevski

 
Poaceae 1,082 782 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis
Anisantha sterilis

Anisantha tectorum (L.) Nevski

 
Poaceae 108 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum
Anisantha tectorum

Anthoxanthum aristatum Boiss.

 
Poaceae 42 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum
Anthoxanthum aristatum

Anthoxanthum odoratum L.

 
Poaceae 1,037 781 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum
Anthoxanthum odoratum

Anthoxanthum ovatum Lag.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum
Anthoxanthum ovatum

Apera interrupta (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 23 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta
Apera interrupta

Apera spica-venti (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 35 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti
Apera spica-venti

Arundo donax L. LC

ഈറ
Poaceae 1,744 1,366 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax
Arundo donax

Avena barbata Pott ex Link

 
Poaceae 720 553 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata
Avena barbata

Avena brevis Roth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Avena brevis

Avena fatua L. LC

 
Poaceae 1,383 1,142 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua
Avena fatua

Avena sativa L.

ഓട്ട്സ്
Poaceae 863 724 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa
Avena sativa

Avena sterilis L. LC

 
Poaceae 159 119 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis
Avena sterilis

Avena strigosa Schreb. DD

 
Poaceae 22 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avena strigosa
Avena strigosa
Avena strigosa
Avena strigosa

Avenula pubescens (Huds.) Dumort.

 
Poaceae 60 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avenula pubescens
Avenula pubescens
Avenula pubescens
Avenula pubescens

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 286 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

 
Poaceae 313 194 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum
Bothriochloa ischaemum

Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 84 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon
Brachypodium distachyon

Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 86 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides

Brachypodium pinnatum (L.) P.Beauv.

 
Poaceae 187 118 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum
Brachypodium pinnatum

Brachypodium retusum (Pers.) P.Beauv. LC

 
Poaceae 240 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum

Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult.

 
Poaceae 51 25 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium rupestre
Brachypodium rupestre
Brachypodium rupestre
Brachypodium rupestre

Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv.

 
Poaceae 649 394 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum
Brachypodium sylvaticum

Briza maxima L.

ബ്രിസ മാക്സിമ
Poaceae 1,145 973 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima
Briza maxima

Briza media L.

 
Poaceae 509 408 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza media
Briza media
Briza media
Briza media

Briza minor L.

 
Poaceae 214 175 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Briza minor
Loading...