കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Androsace elongata L.

 
Primulaceae 39 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
Primulaceae 113 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
Primulaceae 88 63 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis

Lysimachia arvensis (L.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 5,205 4,157 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis
Lysimachia arvensis

Lysimachia foemina (Mill.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 687 525 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina
Lysimachia foemina

Lysimachia linum-stellatum L.

 
Primulaceae 83 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum
Lysimachia linum-stellatum

Lysimachia minima (L.) U.Manns & Anderb.

 
Primulaceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia minima
Lysimachia minima
Lysimachia minima
Lysimachia minima

Lysimachia vulgaris L. LC

ലിസിമചിയ വൽഗാരിസ്
Primulaceae 4,580 3,556 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris
Lysimachia vulgaris

Primula veris L.

 
Primulaceae 7,383 6,277 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primula veris
Primula veris
Primula veris
Primula veris