കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Adonis aestivalis L.

 
Ranunculaceae 459 286 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis
Adonis aestivalis

Adonis annua L.

 
Ranunculaceae 556 377 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua
Adonis annua

Adonis flammea Jacq.

അഡോണിസ് ഫ്ലേമിയ
Ranunculaceae 207 116 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea
Adonis flammea

Adonis microcarpa DC.

 
Ranunculaceae 113 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa
Adonis microcarpa

Anemone coronaria L.

 
Ranunculaceae 2,636 2,215 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria
Anemone coronaria

Anemone hortensis L.

 
Ranunculaceae 1,359 1,139 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis
Anemone hortensis

Aquilegia vulgaris L.

 
Ranunculaceae 15,954 13,083 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris

Ceratocephala falcata (L.) Pers.

 
Ranunculaceae 70 32 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata
Ceratocephala falcata

Clematis flammula L.

ക്ലെമാറ്റിസ് ഫ്ലാമുല
Ranunculaceae 2,532 1,857 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula
Clematis flammula

Clematis vitalba L.

 
Ranunculaceae 12,180 9,860 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba
Clematis vitalba

Delphinium ajacis L.

 
Ranunculaceae 2,563 1,951 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis
Delphinium ajacis

Delphinium consolida L.

 
Ranunculaceae 1,180 885 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida
Delphinium consolida

Delphinium halteratum Sm.

 
Ranunculaceae 63 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium halteratum
Delphinium halteratum
Delphinium halteratum
Delphinium halteratum

Delphinium orientale J.Gay

 
Ranunculaceae 181 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale
Delphinium orientale

Delphinium pubescens DC.

 
Ranunculaceae 36 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens
Delphinium pubescens

Delphinium verdunense Balb.

 
Ranunculaceae 150 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Delphinium verdunense
Delphinium verdunense
Delphinium verdunense
Delphinium verdunense

Eranthis hyemalis (L.) Salisb.

 
Ranunculaceae 2,241 1,930 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eranthis hyemalis
Eranthis hyemalis
Eranthis hyemalis
Eranthis hyemalis

Ficaria verna Huds.

 
Ranunculaceae 19,218 16,079 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna
Ficaria verna

Myosurus minimus L.

 
Ranunculaceae 139 79 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus
Myosurus minimus

Nigella arvensis L.

 
Ranunculaceae 410 305 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nigella arvensis
Nigella arvensis
Nigella arvensis
Nigella arvensis

Nigella damascena L.

നിഗല്ല ഡമാസ്കിന
Ranunculaceae 8,504 7,355 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena
Nigella damascena

Nigella hispanica L.

 
Ranunculaceae 117 71 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nigella hispanica
Nigella hispanica
Nigella hispanica
Nigella hispanica

Nigella nigellastrum (L.) Willk.

 
Ranunculaceae 30 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum
Nigella nigellastrum

Ranunculus acris L.

 
Ranunculaceae 8,291 6,436 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris
Ranunculus acris

Ranunculus arvensis L.

 
Ranunculaceae 328 211 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis
Ranunculus arvensis

Ranunculus bulbosus L.

 
Ranunculaceae 3,359 2,005 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus
Ranunculus bulbosus

Ranunculus flammula L. LC

 
Ranunculaceae 1,027 745 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula
Ranunculus flammula

Ranunculus muricatus L.

 
Ranunculaceae 646 400 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus
Ranunculus muricatus

Ranunculus paludosus Poir.

 
Ranunculaceae 290 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus
Ranunculus paludosus

Ranunculus parviflorus L.

 
Ranunculaceae 427 278 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus
Ranunculus parviflorus

Ranunculus repens L.

 
Ranunculaceae 11,635 9,420 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens
Ranunculus repens

Ranunculus sardous Crantz

 
Ranunculaceae 422 284 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous
Ranunculus sardous

Ranunculus sceleratus L. LC

 
Ranunculaceae 931 634 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus
Ranunculus sceleratus

Ranunculus trilobus Desf.

 
Ranunculaceae 43 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus
Ranunculus trilobus