കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
Lamiaceae 757 529 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
Lamiaceae 18,741 15,905 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans