കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

 
1,005 706 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys
Ajuga chamaepitys

Ajuga reptans L.

അജുഗ റെപ്റ്റൻസ്
21,914 18,453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lamiaceae
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans
Ajuga reptans