കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Althaea cannabina L.

 
1,441 962 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

അൽതീ ഒഫിഷിനാലിസ്
3,266 2,393 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaceae
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis