കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Althaea cannabina L.

 
Malvaceae 813 542 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina
Althaea cannabina

Althaea officinalis L.

അൽതീ ഒഫിഷിനാലിസ്
Malvaceae 2,034 1,474 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis
Althaea officinalis