കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Amaranthus albus L.

 
487 365 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus
Amaranthus albus

Amaranthus blitoides S.Watson

 
496 341 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides
Amaranthus blitoides

Amaranthus blitum L.

 
2,170 1,805 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum
Amaranthus blitum

Amaranthus caudatus L.

 
3,524 2,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus
Amaranthus caudatus

Amaranthus deflexus L.

 
1,701 1,180 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus
Amaranthus deflexus

Amaranthus graecizans L.

 
30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans
Amaranthus graecizans

Amaranthus hybridus L.

 
1,402 1,003 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus
Amaranthus hybridus

Amaranthus retroflexus L.

 
8,238 6,141 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus
Amaranthus retroflexus

Amaranthus viridis L.

 
1,478 1,117 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis
Amaranthus viridis