കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Ambrosia artemisiifolia L.

 
Asteraceae 3,594 2,791 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia psilostachya DC.

 
Asteraceae 289 218 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
Asteraceae 45 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
Asteraceae 733 605 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida