കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Ambrosia artemisiifolia L.

 
4,709 3,716 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia
Ambrosia artemisiifolia

Ambrosia psilostachya DC.

 
358 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya
Ambrosia psilostachya

Ambrosia tenuifolia Spreng.

 
51 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia
Ambrosia tenuifolia

Ambrosia trifida L.

 
949 778 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Asteraceae
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida
Ambrosia trifida