കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Ammi majus L.

 
1,812 1,303 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus
Ammi majus