കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.

 
Asteraceae 2,222 1,430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus
Anacyclus clavatus

Anacyclus radiatus Loisel.

 
Asteraceae 1,115 803 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus
Anacyclus radiatus

Anacyclus valentinus L.

 
Asteraceae 10 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus
Anacyclus valentinus