കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Androsace elongata L.

 
Primulaceae 56 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
Primulaceae 129 83 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
Primulaceae 136 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis