കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Androsace elongata L.

 
Primulaceae 40 23 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
Primulaceae 113 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
Primulaceae 96 70 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis