കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Androsace elongata L.

 
60 31 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata
Androsace elongata

Androsace maxima L.

 
141 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima
Androsace maxima

Androsace septentrionalis L.

 
181 127 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Primulaceae
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis
Androsace septentrionalis