കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Anethum graveolens L.

ചതകുപ്പ
2,362 1,958 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apiaceae
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens
Anethum graveolens