കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Angelica sylvestris L. LC

 
Apiaceae 5,384 3,668 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris
Angelica sylvestris