കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Aphanes arvensis L.

 
Rosaceae 394 331 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis
Aphanes arvensis

Aphanes australis Rydb.

 
Rosaceae 49 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphanes australis
Aphanes australis
Aphanes australis
Aphanes australis

Aphanes floribunda (Murb.) Rothm.

 
Rosaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aphanes floribunda
Aphanes floribunda
Aphanes floribunda

Aphanes minutiflora (Azn.) Holub

 
Rosaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphanes minutiflora
Aphanes minutiflora