കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Arabidopsis arenosa (L.) Lawalrée

 
Brassicaceae 419 281 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa
Arabidopsis arenosa

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

അറബിഡോപ്സിസ് താലിയാന
Brassicaceae 1,246 808 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana
Arabidopsis thaliana