കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae 2,653 1,916 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia pallida Willd.

 
Aristolochiaceae 68 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida

Aristolochia paucinervis Pomel LC

 
Aristolochiaceae 276 173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 989 644 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda