കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia clematitis L.

 
Aristolochiaceae 1,699 1,228 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis
Aristolochia clematitis

Aristolochia pallida Willd.

 
Aristolochiaceae 47 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida
Aristolochia pallida

Aristolochia paucinervis Pomel LC

 
Aristolochiaceae 156 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis
Aristolochia paucinervis

Aristolochia rotunda L.

 
Aristolochiaceae 692 434 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda
Aristolochia rotunda