കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Atriplex hortensis L.

 
971 772 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex littoralis L.

 
284 185 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex patula L.

 
686 447 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
1,260 780 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
35 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
195 129 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

 
114 52 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica