കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae 670 531 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 217 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 462 293 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae 1,025 624 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 23 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae 96 62 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

 
Amaranthaceae 85 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica