കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Atriplex hortensis L.

 
Amaranthaceae 456 354 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis

Atriplex littoralis L.

 
Amaranthaceae 135 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis
Atriplex littoralis

Atriplex patula L.

 
Amaranthaceae 290 183 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula
Atriplex patula

Atriplex prostrata Boucher ex DC.

 
Amaranthaceae 760 453 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata
Atriplex prostrata

Atriplex rosea L.

 
Amaranthaceae 17 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea
Atriplex rosea

Atriplex sagittata Borkh.

 
Amaranthaceae 22 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata
Atriplex sagittata

Atriplex tatarica L.

 
Amaranthaceae 58 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica
Atriplex tatarica