കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott

 
Amaranthaceae 44 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia laniflora
Bassia laniflora
Bassia laniflora
Bassia laniflora

Bassia prostrata (L.) Beck

 
Amaranthaceae 83 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata
Bassia prostrata

Bassia scoparia (L.) A.J.Scott

 
Amaranthaceae 86 73 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia
Bassia scoparia