കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Beta vulgaris L.

ബീറ്റ് റൂട്ട്
8,455 7,051 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris
Beta vulgaris