കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾപര്യവേക്ഷണം

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.

 
27 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus

Blitum capitatum L.

 
170 136 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

ബ്ലിറ്റം വിർജാറ്റം
126 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amaranthaceae
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum