കളകൾ യൂറോപ്പിലെ കാർഷിക മേഖലകളിലെ കളകൾ പര്യവേക്ഷണം

Blitum bonus-henricus (L.) C.A.Mey.

 
Amaranthaceae 924 589 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus
Blitum bonus-henricus

Blitum capitatum L.

 
Amaranthaceae 109 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum
Blitum capitatum

Blitum virgatum L.

ബ്ലിറ്റം വിർജാറ്റം
Amaranthaceae 80 53 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum
Blitum virgatum